دانلود رایگان

دانلود پروژه تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری,اعتیاد به الکل ,مصرف الکل با ارتکاب جرم

دانلود رایگان دانلود پروژه تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري مقدمه
در ميان احكام تاسيسي اسلام روند تحريم شرب خمر جالب است زيرا به تدريج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشيدن مسكرات بر حذر داشت. بعد از آن با شيوه بطلان نماز هنگام مستي از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهايت آن را عملي شيطاني معرفي كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آيه 90 و 91 سوره مائده مي فرمايد:
((يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يزيد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البعضاء في الخمر و المسير و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))
(( اي اهل ايمان شراب و قمار و بت پرستي و تيرهاي گروبندي همه اينها پليد و از عمل شيطان است از آن البته دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان قصد آن دارد كه به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آيا شما از آن دست بر مي داريد؟))
امام صادق (ع) نيز در تحف العقول مي فرمايند:
((… از نوشابه ها هر آنچه زيادش عقل را زايل نكند نوشيدنش عيب ندارد. هر آنچه زيادش مستي آورد و عقل را تغيير دهد كم آن نيز حرام است)).
هنگامي كه بحث مستي پيش آمد، دانشمندان علوم نظري در مقابل آن جبهه گيري كردند از جمله شاعران، فقيهان، عارفان و … . بسته به اينكه مجراي اين انديشه چيست، ديدگاه و بنابراين نتايج متفاوت خواهد بود. حتي در ميان خود اين گروه ها نيز مكاتبي بوجود آمد كه با ساير مكاتب آن گروه اختلاف عقيده دارند. اگر فقط از جنبه ي فقهي به اين مسئله پرداخته شود با توجه به اينكه نظرات بي شماري در اين رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ي آنها نيست. بنابراين بايد مشخص شود در كدام فرع از رشته ي حقوق بايد به آن پرداخته شود.
آيا در زمره حقوق كيفري يا جرم شناسي بايد مورد بررسي قرار گيرد؟
اين بحث از آنجا ناشي مي شود كه بين اين دو رشته ارتباط نزديكي وجود دارد. چرا كه قوانين كيفري ثمره بحث جرم شناسان است. اين كه اصل مجازات باشد يا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوي ديگر موضوع جرم شناسي مجرم است كه آنرا حقوق كيفري تعيين مي كند. بنابراين اين دو لازم و ملزوم يكديگرند.
در اينجا از حقوق كيفري استفاده مي شود تا روشن شود كه اين شخص مجرم و بنابراين مسنحق كيفر است يا نه. بنابراين از اصول مورد قبول حقوق كيفري استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئووليت كيفري يكي از مباحث بسيار مهم و در عين حال اختلافي در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمي توانيم حكمي استخراج كرده و به شخص مست تحميل نماييم. بنابراين بيشتر مباحث حول محور مسئووليت كيفري خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقيهان ابتدا موضوعات تعريف خواهند شد و سپس به اصل مسئله يعني حمل موضوع بر محمول و قابليت يا عدم قابليت آن پرداخته خواهد شد.
فصل اول:
بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت

1-1- تعريف مست و مستي
در فرهنگ هاي لغت از مستي به حالت مست، مست بودن و صفت مست ياد
مي كنند. بنابراين دانستن معناي مستي متوقف بر معناي مست است.
يكي از حقوقدانان در تعريف مست گفته است: مست به كسي اطلاق مي شود كه تحت تاثير آشاميدن نوشابه الكلي قوه شعور يا تمييز اراده خود را براي مدت معيني به طور تام يا نسبي از دست مي دهد. [1] اين تعريف از دو جهت داراي اشكال است. يكي اينكه مسكر منحصر به نوشابه الكلي نيست و - همان طور كه بعداً خواهد آمد- مواد مخدر را نيز در بر مي گيرد و ديگر اينكه زمان بي خبري محدود است نه معين.
بنابراين مست كسي است كه به واسطه مصرف مسكر قوه شعور يا تمييز اراده خود را به طور تام يا نسبي براي مدت محدود از دست مي دهد.
مستي نيز حالتي است كه در اثر خوردن شراب و ديگر مسكرات پديد مي آيد. دهخدا در تاليف ارزشمند خود راجع به مستي چنين گفته است: غلبه ي سرور بر عقل به مباشرت بعضي اسباب موجبه ي سكر كه مانع آيد از عمل به عقل، بي آنكه عقل زايل شده باشد. [2] زانكه هستي سخت مستي آورد عقل از سر شرم از دل مي برد
اين تعريف عرفي مست و مستي بود. تعريف عرفا از مستي نيز چنان تفاوتي با مفهوم عرفي ندارد ولي از نظر موجبات سكر آنها عشق را موجب سكر مي دانند.[3]
1-2- صفات مستي
فردي كه تحت تاثير مسكر قرار مي گيرد، تغيير ماهيت مي دهد، وضع روحي و اخلاقي او يك دفعه عوض مي شود و موجودي ديگر متفاوت از آنچه بود مي گردد. نقش مستي تضعيف كردن عمل سلسله اعصاب است كه در نتيجه ي آن خويشتن داري كه ارادي است و منشاء شرم و حيا و مانع بروز اعمال وقيحانه در انسان است از دست مي رود، فلج كردن عالي ترين اعمال توفقي نقش ديگر مستي است كه اثر آن اين است كه انسان را به همان سيرت و منش اوليه و خالي از ملكات و فضايل اكتسابي و بري از دانش و بينش اوليه كه ساليان دراز در راه كسب آن مرارت ها كشيده بر مي گرداندو موجب مي شود شخصيت حقيقي انسان كه به وسيله ي شرم و حيا بر روي آن سرپوش گذارده و افسار مهار آن به دست دستگاه عصبي مركزي سپرده شده است، با ضعيف شدن اين فرمانده لجام گسيخته و باطن خود را هم چنان كه هست نشان دهد.
بعضي ها بسيار خوشحال و شاداب مي شوند و رفتار دوستانه خواند داشت، برخي تندخو و ستيزه جو مي گردند، عده اي ترسو و غمگين مي شوند و چون ماتم زدگان در غم موهوم سوگواري مي كنند، بعضي ها ولخرج و مصرف و عده اي مهمل و مسك
مي شوند. مستي افكار فرد را تيره مي كند و بحراني را به سراغ او مي آورد كه عموماً موقتي است و شخص را در افكار آلوده مستغرق مي كند به طوري كه از گذشته ي خود فاصله گرفته و نگراني ها و آلام روحي او - به خاطر اينكه قدرت فكر كردن از او سلب شده است - كاهش مي يابد و در نتيجه ارتكاب اعمال شنيع و قبيح و ارتكاب جرايم مختلف به سبب ضايع شدن قوه ي درك قباحت تسهيل مي شود.
بالاخره مي توان گفت بروز حالات مستي آن چنان را آن چنان تر مي كند و
خطرناك ترين عملي را كه ممكن است از شخص مست سر بزند، تغيير در حالات طبيعي و خواص طبيعي عامل مي باشد كه ممكن است با كوچكترين تحريكي او را به سوي جرم و جنايت سوق دهد. پس از رفع بحران خاطرات، آن اعمال را هم به خاطر نمي آورد. اغلب افول خود آگاهي همراه با طلوع ناخود آگاه است كه به هذيان هاي توهمي دامن مي زند.[4]
1-3- عوارض مستي
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
مقدمه................................... 1
فصل اول- بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت 4
1-1- تعريف مست و مستي................ 5
1-2- صفات مستي...................... 6
1-3- عوارض مستي........................ 7
1-4- اسباب مستي........................ 8
1-4-1- الكل.................... 8
1-4-1-1- فرق الكليسم و مستي ارادي 11
1-4-1-2- اندازه مي براي مستي 12
1-4-1-3- عوارض اعتياد به الكل 14
1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم........................................ 15
1-4-2- مواد مخدر............... 16
1-4-2-1- عوارض اعتياد به مواد مخدر 22
1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم......................... 24
1-5- نواع مستي ........................ 25
1-5-1- مستي از نظر ميزان تاثير بر دستگاه عصبي 25
1-5-1-1- مستي تام..... 26
1-5-1-2- مستي نسبي...... 26
1-5-2- مستي بر مبناي قصد شخصي مست.. 27
1-5-2-1- مستي ارادي .... 28
1-5-2-1-1- مستي ارادي به انگيزه ارتكاب جرم..... 30
1-5-2-1-2- مستي ارادي بدون انگيزه ارتكاب جرم. 31
1-5-2-2- مستي غير ارادي .. 32
1-6- تعريف مسئووليت.................. 33
1-7- انواع مسئووليت.................. 34
1-8- اركان مسئووليت كيفري............ 34
فصل دوم - وجود يا فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي 38
2-1- وجود مسئووليت كيفري در مستي ارادي. 44
2-1-1- الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار 44
2-1-2- ترجيح منافع عمومي بر عواطف و اميال اشخاص........ 46
2-1-3- جرم بودن اسباب مستي ارادي 47
2-2- فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي. 48
2-2-1- فقدان قصد حين ارتكاب جرم. 48
2-2-2- عدم تامين اهداف مجازات.... 50
2-2-3- عدم تاثير انگيزه در ارتكاب جرم 52
2-3- مستي در قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات تاميني 53
2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامي 53
2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامي 54
2-3-3- مستي علت مشدده كيفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامي)......... 55
2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تاميني 56
نتيجه گيري و پيشنهاد........................ 58
فهرست منابع................................ 6079 صفحه فایل Word


تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری


اعتیاد به الکل


مصرف الکل با ارتکاب جرم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

پاورپوینت آماده درس 18 مطالعات هفتم (قدیمی ترین سکونتگاه های ایران)

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

ابن سینا (به انگلیسی)

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

دانلود پروژه تحقيق كارگاه اصول اندازه‌گيري كاهش آلودگي زيست محيطي با كاربرد الكل در سوخت خودرو (word)

دانلود تحقیق آسیب هاي مينيسيک زانو

پاورپوینت درباره تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی

پاورپوینت تصمیم گیری

مقاله: اخلاق و عرفان اسلامي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 درآمد عملياتي

پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو

تحقیق درباره شیمی سبز و کاربرد آن

راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی-براساس کتاب محمود علیمحمدی و حسن خلیلی-پیام نور

تحقیق در مورد ناهنجاری های رفتاری کودکان

دانلود کتاب مهارت های هفت گانه ICDL بصورت PDF (کامل ترین مجموعه)

برنامه ریزی کالبدی

عقاب

فایل فلش مارشال Marshal ME-711 MT6582 با مین برد MZ706-D3_V2