دانلود رایگان

تحقیق درمورد روشهاي آموزش زبان فارسي آهنگ جمله های كوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه 7 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود روشهای آموزش زبان فارسی آهنگ جمله های کوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه 7 ص,تحقیق روشهای آموزش زبان فارسی آهنگ جمله های کوتاه و آموز

دانلود رایگان تحقیق درمورد روشهاي آموزش زبان فارسي آهنگ جمله های كوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه 7 ص دسته بندی : آموزشی
فرمت فایل : Doc ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) Word
قسمتی از محتوی متن ...تعداد صفحات : 7 صفحه
روشهاي يادگيري زبان فارسي.
آهنگ جمله های كوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه.
ما در این خلاصه فقط فهرست مطالب مقاله و هدف از نگارش آن را با ذكر دو سه مثال توضیحی و چند آهنگ نگاره در این جا آورده ایم .
مقاله كه به سی و پنج صفحه محدود می شود، نگاهی تازه دارد به مسئله علمی و بر نامه دار شدن آموزش و یادگیری زبان فارسی پایه و برنامه ریزی كتاب های اموزش فارسی به بیگانگان در سه سطح پایه، میانه و پیشرفته كه می توان این نوع آموزش و یادگیری را بر پایه 400 تا600 ساعت كار مفید در كلاس تنظیم كرد وآموزش فارسی پایه را با یكی از شیوه های سمعی و شفاهی، سمعی و بصری ساخت یكپارچه و یا رهواره پویا و آسان ارتباط زبانی كه در شرایط فعلی تخصص های استادان زبان مناسب ترین و ارزان ترین راهكار آموزش و یادگیری جمله های كوتاه و ساده است.
پیاده كرد.
چون با این شیوه هم می توان به ریشه دار كردن عادت های زبانی پرداخت و هم در زمان و جای مناسب بسته به نیاز فارسی آموزان از آموزش نكات ساده دستور زبان فارسی تا آن جا انبا شته شدت قاعده ها ما نع یا د گیری ها نشود، غفلت نورزید و در نتیجه برای فارسی آموزان عا شق و دلباخته به شعر، مقدمات فهم و درك كا مل شعركهن وشعر نو فارسی را به راحتی فراهم آورد.
آهنگ جمله های كوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه.
در این مقاله تلاش می شود ابتدا ساخت های جمله های كوتاه فارسی را بررسی كنیم واز خلال الگو های كوتاه و ساده فارسی محاوره و نوشتاری، آهنگ جمله های خبری، پرسشی، امری و تعجبی را كه نشانگر روح زبان فارسی است، با آهنك نگاره های رایانه ای ارا ئه دهیم و در ثانی اهمیت كاربرد این الگو های آهنگین و آهنگینه ها و درنگینه ها ی را درون پدیده های زبرزنجیری فارسی گفتاری خودجوش Spontané با بهره گیری از راهواره ارتباطیApproche communicative[1] و كار برد گفتگو در آغاز و استفاده فراوان از انواع تمرین ها ی ساختاری Les exercices structuraux ، تمرین های دستوری و تمرین های تلفظی در امر آموزش، یادگیری و پریاد گیری ساخت های واجی، صرفی و نحوی نظام زبان فارسی به بیگانگان نشان دهیم0 جادارد اضافه كنیم كه با طرح این سئوال اساسی چه راهكار و راهواره ای را در آموزش فارسی به خارجیان باید بر گزید؟
به بحث بنیادی آموزش و یاد گیری زبان فارسی ادامه داده ایم و به منظور دستیابی به راهكار های سودمند آموزش زبان فارسی پایه، نگاهی بس كوتاه به روش های آموزش زبان های زنده ا ندا خته ایم و كم هزینه ترین وكارسازترین روش ها ی آموزش فارسی را شرا یط كنونی برگزیده ایم 0 ساخت جمله های كوتاه و ساده جمله در فارسی، همچون ساخت جمله در زبان فرانسه، یا سا ده است یا پیچیده.

جمله سا ده هم جمله ای است كه در سا ختمان آن تنها یك فعل وجود دارد و ساخت این گونه جمله ها با سازه های اصلی آن همراه است و ما در ا ین نوشته به بررسی ساخت و سامان این گونه جمله ها و واژه آرا ئی درون ساخت ها در زنجیره گفتار خواهیم پرداخت.
و اما جمله های ساده ولی بس كوتاه دیگری هم در فارسی بسیار بسیار فراوان است كه از به هم پیوستن یكی از مقوله های اسم، صفت، قید، مصدر، انواع ضمیر( ضمیر اشاره، ضمیر فاعلی، ضمیر پرسشی) و بلا خره اسم خاص، اسم مكان و علا مت منفی با شناسه های فاعلی یا دقیق تربا پسوند های فاعلی، در این جمله واره های كوتاه، به كلمه پیش از خود پیوند می خورند و بدون فعل را بطه، فقط در زمان حال، جمله های دو هجائی، سه و چهار و پنج هجائی خوش آهنگ و خوش تركیب بسیار ساده ای را پدید می آورند0 این گونه عبارت وجمله واره ها كه بسیار ساده ساخت می پذیرند و همیشه با حضور ضمایر فاعلی و هم بدون آن ضما یر كه اختیاری می با شند، مفاهیم تازهای را در قالب كلمه ها، واژه های دستوری و پرسشوا ژه های پسوند پذیر، دردسترس گویشوران زبان فارسی ( و نیز گویشوران دری وتاجیكی ) قرا رمی دهند0 ا ین گونه ساخت پذیری و زایا ئی زبان تا آن جا كه نگارنده آگاهی دارد خاص زبان فارسی، زبان تركی وزبان كردی ودیگر گویش های هم ریشه با این زبان ها است.
این ویژگی زا یا در آموزش ویا دگیری زبان فارسی پایه بسیار كار سازو مفید می باشد واگر استا د آموزش زبان فارسی از فن آوری های روش های تدریس به خوبی بهره گیرد و مراحل یادگیری معنی دار را با دقت كامل در كلاس خود دنبال كند، به آهنگ و روند یادگیری شتاب خا ص و تندی می بخشد و زبان آموز را در كوتاه ترین زمان ممكن به سوی تولید و باز گو كردن و به زبان آوردن جمله های خود جوش و خوش آهنگ ساده و كوتاه بدون فعل رابطه و حتی بی فعل می كشاند 0در ادامه بحث خواننده آگاه به آموزشكا وی[2] و روشكا وی شیوه ها و راهكار های آموزش زبان های زنده و آشنا به چگونگی آموختن و كسب زبان در كلاس های آموزش زبان فارسی به بیگا نگان، به كار آئی این گونه جمله های كم هجا و ساده كه درشعرو نثرامروز و نیز شعر كهن زبان فارسی هم فراوان به چشم می خورند و اغلب هم این گونه پدیده ها و ساخت ها از شعركهن فا رسی گرفته شده اند، اذعان خواهد كرد0 یاد آوری می شود كه دراین مقاله به بررسی جمله های پیچیده و باز شناسی الگو های آهنگین انواع این گونه جمله ها نپرداخته ایم و ارا ئه این بررسی دقیق و مو شكا فا نه را یا نه ای را به فرصتی دیگر نهاده ایم0 ساخت جمله های ساده با نهاد و گزاره سازه های اجباری و اختیاری در جمله های ساده ساز و سامان واژه ها در جمله های ساده ساخت جمله واره های كوتاه و ساده با نهاد و گزاره بدون فعل و تك گزاره ای سازه های اجباری و اختیاری جمله واره های كوتاه و سا ده ساز و سامان واژه ها و پسوندهای فاعلی در جمله وا ره های كوتاه و ساده هد ف از آموزش زبان فارسی به خا رجیان خارجیان سوای هد ف های دیگر آیا فقط برای دستیابی به شعر پارسی، زبان فارسی می آ موزند؟
گفتگو ها ی آغا زین در فا رسی حرف بزنیم انواع تمرین های سا ختاری در فارسی حرف بزنیم ابزار رایانه ای و پیكره زبانی در پردازش پد یده های زبر زنجیری گفتار خود جوش انواع الگو های آهنگین جمله ها و جمله واره ها در فارسی حر ف بزنیم ساخت بند شفاهی در آهنگ نگاره ها الگو های آهنگین جمله های خبری الگو های آهنگین جمله های پرسشی با پرسشواژه ها ( كلمه های پرسشی ) درجمله پرسشی گل ها را كی زد؟
می بینیم كه گوینده به جای جمله كی گل ها را زد؟
بر متمم بیواسطه گل ها تا كید داشته است و منحنی آهنگ روی گروه اسمی گل ها خیزان و افتان شده است.

واما منحنی آهنگ پرسش روی پرسشواژه كی با دو پرش خیزان-افتان و خیزان در نهایت روی بن ماضی فعل زدن افتان می شود و تا سطح یك همزان با كشش چهل صدم ثانیه ای و فرو نشستن شدت پائین می آید و پایان هسته آهنكین رقم می زند.
متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید
بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.دانلود روشهای آموزش زبان فارسی آهنگ جمله های کوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه 7 ص


تحقیق روشهای آموزش زبان فارسی آهنگ جمله های کوتاه و آموز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود PDF آموزش نرم افزار متلب به زبان فارسی

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی ... pdf و به زبان فارسی ... آهنگ های روز ایرانی و ...

دستور زبان فارسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برهم‌کنش زبانهای فارسی و ... برای آموزش دستور زبان فارسی ... ص»، «ض»، «ط»، «ظ»، «ع» و ...

آموزش زبان انگليسي جوکsms داستان انگليسي - …

... زبان فارسي و ... فارسی » فعل های دو کلمه ای به همراه معنی و نمونه جمله برای آموزش زبان ...

مبانی نظری فضای سبز و پارک ها – فایل می

دانلود روشهاي آموزش زبان فارسي آهنگ جمله های كوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه ۷ ص

گرامر زبان انگلیسی - آسان زبان

ضرب المثل های فارسی; ... همه مهارت های زبان از جمله ساختار ... آموزش زبان انگلیسی ...

آموزش زبان و ادب فارسی

آموزش زبان و ادب فارسی ... درس های ادبیات فارسی با آن ... ا، ب ، ر ،‌ ا ، د ، و ، س ،‌ ت ...

تحقیقات آموزشی EDUCATIONAL RESEARCH

... آموزش تدریس روش تحقیق ... های ۸۱ تکفا در آموزش و ... درسي آموزش زبان فارسي ...

آسيب شناسي در رشته هاي ورزشي خاص – یاهو مارکت

یاهو مارکت فروش و دانلود تحقیق،کارآموزی ... فارسی نوکیا ... خاص ، مقاله ، تحقیق ...

بزرگترین و بهترین سایت آموزش زبان انگلیسی …

نهصد جمله پرکاربرد زبان ... ندارید و نمی خواهید آن را ... و هشت درصد آموزش های ...

گرامر انگلیسی به زبان ساده - گرامر …

... گرامر و ترجمه آهنگ های ... در قرار دادن در جمله های ساده ... زبان انگلیسی آموزش ...

كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

تحقیق در مورد پیوند شیمیایی و انواع آن (word)

ابن سینا (به انگلیسی)

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

دانلود پروژه تحقيق كارگاه اصول اندازه‌گيري كاهش آلودگي زيست محيطي با كاربرد الكل در سوخت خودرو (word)

خلاصه نکات مبحث 9 مقررات ملی ساختمان

دانلود تحقیق آسیب هاي مينيسيک زانو

پاورپوینت درباره تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی

پاورپوینت تصمیم گیری

جزوه شیمی واکنش های شیمیایی (word)

مقاله: اخلاق و عرفان اسلامي

بيماري ام اس

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 درآمد عملياتي

پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره معماری عصارخانه

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو

تحقیق درباره شیمی سبز و کاربرد آن

راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی-براساس کتاب محمود علیمحمدی و حسن خلیلی-پیام نور

تحقیق در مورد ناهنجاری های رفتاری کودکان