دانلود رایگان

تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماكن تجاري و مسكوني - دانلود رایگاندانلود رایگان منظور از تعهدات مستأجر نیز مجموعه تکالیفی است که در عقد اجاره بر عهده مستأجر قرار می‌گیرد که تمامی این تعهدات جنبه قراردادی دارند و نتیجه تر

دانلود رایگان تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماكن تجاري و مسكوني لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه:64
فهرست مطالب

مقدمه:
فصل اول: بررسي كلي تعهدات مستأجر و وجوه اشتراك آن در امكان تجاري و مسكوني
گفتار اول: تعريف موضوع و بيان مفاهيم
گفتار دوم: خصايص تعهدات در عقد اجاره
گفتار سوم: وجوه تمايز اماكن مسكوني از تجاري در قوانين موضوعه
بند اول: اماكن مسكوني
بند دوم: اماكن تجاري
مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره بها
گفتار اول: تعيين ميزان اجاره بها
گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره بها
بند اول: محل پرداخت
بند دوم: موعد پرداخت
فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هريك از اماكن
مبحث اول: تعهدات خاص اماكن مسكوني
گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره
گفتار دوم: تعهد به تخليه و تحويل در اماكن
بند اول: قواعد حاكم بر تخليه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362
بند دوم: قواعد حاكم بر تخليه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376
بند سوم: عسر و حرج و تأثير آن بر تخليه
مبحث دوم: تعهدات خاص اماكن تجاري
گفتار اول: پرداخت سرقفلي
بند اول: مفهوم سرقفلي و سير تحول آن
بند دوم: تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلي
گفتار دوم: عدم انتقال مورد اجاره
نتيجه كلي و پيشنهادات

مقدمه:اجاره يكي از مهمترين عقود عين است. امروزه رابطه بين مالك و مستأجر تنها يك رابطه خصوصي نيست تا استقرار عدالت معاوضي در آن هدف اصلي باشد. دو گروه مؤجر و مستأجر همچون دو طبقه اجتماعي ممتاز در برابر هم قرار گرفته اند و تنظيم روابط آنان چندان اهميت يافته است كه دولت خود ناگزير از دخالت در آن مي بيند و ناچار است كه روز به روز بر ميانجيگري خود بيفزايد و گاه نيز نقش رهبر و مدير را ايفا كند. در حقوق كنوني عقد اجاره بويژه در مورد حل كسب و پيشه از حيث امري شدن قواعد حاكم بر آن و بي اثر بودن حاكميت اراده در بسياري موارد بصورت سازمان حقوقي مستقل درآمده است. سازماني كه بوسيله قوانين اداره مي شود قالب آماده اي كه مالك و مستأجر فقط مي توانند به تراضي خود را درون آن جاي دهد بي آنكه بر سرنوشت آينده روابط خود حاكم باشند براي مثال در قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 مؤجر از طرف قانونگذار ملزم به تجديد اجاره مي شود و بي آنكه خود بخواهد طرف عقدي قرار مي گيرد كه وضع پيشين بر او تحميل كرده است. پس از سپري شدن مدت اجاره رابطه قانوني بين او و مستأجر قطع نمي شود. مستأجر مي تواند تا وقتي كه با حسن نيت مورد اجاره را در تصرف دارد و اجاره را مي پردازد رابطه گذشته را ادامه دهد طرفين مي توانند به استناد ترقي يا تنازل هزينه زندگي از دادگاه درخواست تعديل اجاره را كنند. بطور خلاصه در اين عقد هيچ چيز طبيعي و تابع حاكميت اراده به نظر نمي رسد.


فصل اول
بررسي كل تعهدات مستأجر و وجوه اشتراك آن در اماكن تجاري و مسكونيقانون مدني در ماده 490 تكاليفي را بطور كلي براي مستأجر برشمرده است. مطابق اين ماده مستأجر اولاً بايد در استعمال عين مستأجره به نحو متعارف رفتار كرده و تفريط نكند، ثانياً عين مستأجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط مي شود استعمال نمايد. ثالثاً مال الاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تاديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بپردازد اين تعهدات علي الاصول در تمامي عقود اجاره چه جهت مسكوني، چه جهت تجاري وجود دارد. علاوه بر اين تعهدات ديگري نيز از قبيل تخليه عين مستأجره و يا پرداخت سرقفلي در بدو انعقاد عقد اجاره در مواد ديگري از قانون مدني و قوانين موجر و مستأجر ذكر شده كه ما آنها را به علت برخي اختلافات بين اماكن مسكوني و تجاري در فصل ديگر بررسي مي كنيم بنابراين در اين فصل به سه تعهد عمده مستأجر يعني تاديه مال الاجاره، عدم تعدي و تفريط و استعمال عين مستأجره براي مصرف مقرر شده در عقد مي پردازيم.
گفتار اول: تعريف موضوع و بيان مفاهيم آن
اولين اصطلاح واژه تعهد مي باشد كه در تعريف آن گفته شده است: الف- عبارت است از يك رابطه حقوقي كه به موجب آن شخص يا اشخاص معين نظر به اقتضا عقد يا شبه عقد يا جرم و شبه جرم يا به حكم قانون ملزم به دادن چيزي يا مكلف به فعل يا ترك فعل معين به نفع شخص يا اشخاص معين شود. ب- حق ذمي را نسبت به كسي كه حق عليه اوست تعهد گويند در همين معني دين و التزام نيز استعمال شده است. ج- عمل بر ذمه گرفتن حتي به نفع غير در فقه اسلام به جاي تعهد غالباً لفظ شرط (خواه ضمن عقد باشد كه آنرا شرط ضمن عقد گويند و خواه ضمن عقد نباشد كه آنرا شرط بنايي و شرط ابتدايي به حسب اختلاف موارد گفته اند) بكار رفته است. لفظ التزام را نيز به همين معني به كار برده اند. در يك قرن اخير لفظ تعهد را در همين معني به كار مي برند كه ظاهراً از كتب عربي قرن اخير استفاده كرده اند. بحث تعهدات فقه در دو مورد جمع شده است يكي در شرط ضمن عقد و ديگري در عقد صلح و تا اندازه اي در عقد بيع. [1]
اصطلاح ديگري كه معناي قريب به اين مفهوم دارد واژه تكليف مي باشد كه در خصوص معناي آن گفته شده فقه اوامر و نواهي قانون را گويند كه در عبارت ديگر آنها را الزامات قانوني مي نامند[2]. ايجاد تكليف را جزء ذات و جوهر هر تعهد دانسته اند كه چنين مفهومي با اختيار قابل جمع نمي باشد چرا كه شخصي كه در انجام كاري آزاد است نمي توان او را متعهد پنداشت.[3]
در برابر هر حقي تكليفي معين شده است. گاهي اوقات اين تكليف ناظر به اجراي موضوع حق است و شخص بايد كاري را كه صاحب حق مي خواهد انجام دهد. هرگاه كاري كه بايد انجام دهد مربوط به امور مالي باشد او را مديون يا متعهد يا ملتزم مي نامند. بنابراين اگر شخص حق داشته باشد كه از ديگري مقداري پول يا انتقال زمين يا ساختن بنايي را بخواهد كسي كه اين تكليف بر اوست متعهد است.[4]
در كتب لغت نيز از واژه تعهد با معاني به گردن گرفتن كاري به عهده گرفتن، عهد بستن، پيمان بستن ياد شده است.[5]
بين اصطلاح تعهد و عقد نيز مشابهاتي وجود دارد و حتي قانون مدني اين دو مفهوم را به جاي يكديگر به كار برده است. ولي نكته مهم اين است كه عقد اخص از تعهد است. هر عقدي تعهد است اما هر تعهدي عقد نيست، مانند الف- تعهد ناشي از ايفاع مانند اخذ به شفعه، ايفاع است. در فقه اماميه اين حديث ديده مي شود (العقد العهد) عقد تعهد است. نظريه كلي تعهدات در عقد از همين حديث ناشي شده است و فقه امامي سخت به آن پايبند است. [6] بررسي تعهدات مستأجر در عقد اجاره به نحوي بررسي حقوق مؤجر مي باشد و همانگونه كه گفته شد از تكاليف متوجه به كسي هم مي توان به حقوق ديگري يا ديگران پي برد چراكه تكليف لازم خاص و ناشي از حقوق خاص مي باشد بنابراين بين حقوق و تكاليف ملازمه وجود دارد.[7] منظور از تعهدات مستأجر نيز مجموعه تكاليفي است كه در عقد اجاره بر عهده مستأجر قرار مي گيرد كه تمامي اين تعهدات جنبه قراردادي دارند و نتيجه تراضي طرفين براي ايجاد التزام مي باشند خواه بدين اعتبار كه اراده طرفين عقد آنها را آفريده است يا به اين جهت كه قانون بر توافق اشخاص چنين اثري را بار مي كند به عنوان مثال تعهد به پرداخت اجاره بها كه قانوناً در هر عقد اجاره اي بر عهده مستأجر قرار مي گيرد و تعهد به عدم انتقال منافع اماكن مسكوني كه اصل بر خلاف آن محتاج به تصريح در عقد مي باشد. هر دو تعهدي قراردادي مي باشند.[8] از سوي ديگر اين تعهدات علاوه بر اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي را نيز ملتزم مي نمايد چرا كه وفق م 558 قانون تجارت اشخاص حقوقي نيز مي توانند داراي كليه حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي شوند مگر حقوق و تكاليفي كه بالطبيعه مخصوص انسان است.

[1] - جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات ابن سينا، چاپ اول، تهران 1346، ص 166، شماره 1326.
[2] - منبع پيشين، ص 177، شماره 141.
[3] - دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، نظريه عمومي تعهدات، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران 1379، ص 66.
[4] - دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظا م حقوقي ايران، نشر شركت انتشار، چاپ هفدهم، تهران 1373، ص 229.
[5] - معين، دكتر محمد، فرهنگ فارسي 6 جلدي، ج 1، انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، تهران، 1360، ص 1105.
[6] - جعفر لنگرودي، دكتر محمد جعفر، دوره حقوق مدني، حقوق تعهدات، ج 1، انتشارات مدرسه عالي امور قضايي و اداري قم، چاپ اول، 1354، ص 34.
[7] - گرجي، دكتر ابوالقاسم، مناسبات حق و تكليف از ديدگاه اسلام، مجله مجتمع آموزش عالي قم، سال اول، شماره دوم، تابستان 1378، ص 34.
[8] - براي ملاحظه اقسام تعهدات به اعتبار منبع آن ر.ك كاتوزيان، دكتر ناصر، نظريه عمومي تعهدات، ص 341 به بعد.
عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه


تعهدات خاص اماکن تجاری


پرداخت سرقفلی


مفهوم سرقفلی و سیر تحول آن


تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلی


عدم انتقال م


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

ابن سینا (به انگلیسی)

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

دانلود پروژه تحقيق كارگاه اصول اندازه‌گيري كاهش آلودگي زيست محيطي با كاربرد الكل در سوخت خودرو (word)

دانلود تحقیق آسیب هاي مينيسيک زانو

پاورپوینت درباره تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی

پاورپوینت تصمیم گیری

مقاله: اخلاق و عرفان اسلامي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 درآمد عملياتي

پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو

تحقیق درباره شیمی سبز و کاربرد آن

راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی-براساس کتاب محمود علیمحمدی و حسن خلیلی-پیام نور

تحقیق در مورد ناهنجاری های رفتاری کودکان

دانلود کتاب مهارت های هفت گانه ICDL بصورت PDF (کامل ترین مجموعه)

برنامه ریزی کالبدی

عقاب

فایل فلش مارشال Marshal ME-711 MT6582 با مین برد MZ706-D3_V2

پروژه بررسی همايش ملي نقش زنان در توسعه پايدار. doc