دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم : تقسیم بازارو تعیین بازار هدف - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت فصل پنجم : تقسیم بازار و تعیین بازار هدف

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت فصل پنجم : تقسیم بازارو تعیین بازار هدف تقسیم بازار یا بخش بندی بازار هسته مرکزی استراتژی بازاریابی وروندی است برای تشخیص ومجزاکردن ویژگیهای خریداران .استراتژی بازاریابی شامل دوبخش اساسی است :1- گزینش بازارهدف2- توسعه وتدوین برنامه بازاریابی موثربرای موفقیت دربازارهدف اهداف بخش بندی بازار :1-انتخاب بازارهایی که سازمان می خواهدیامی تواندمحصولات وخدماتش رابه آن عرضه کند.2- طراحی محصولات وبرنامه های بازاریابی برای پاسخگویی به احتیاجات خریداران موردنظروقتی تعدادمصرف کنندگان محصول یاخدمتی بیش ازدونفرباشدمی توان بازارراتقسیم کردتقسیم بازارباعث میشود بازارنامتجانس به خرده بازارهایی باخصوصیات متجانس تقسیم شود. مزایای تقسیم بازاربرای تولیدکننده یافروشنده:1-آزمایش احتیاجات هرقسمت درقبال عرضه رقباوسنجش رضایت مشتریان:اگررضایت مشتریان ازمحصولات رقباپایین باشدمی توان ازاین موقعیت برای فروش بیشترمحصولات استفاده کند.2-تخصیص بودجه های بازاریابی مناسب ومتناسب باهربازاربا استفاده ازاطلاعات خرده بازارها.3-تلاش برای جلب رضایت بیشترمصرف کننده ازطریق شناخت دقیق خرده بازارهاواعمال تغییرات دربرنامه های تولیدی وعملیات بازاریابی . تقسیم بندی بازار:مبادله تصمیم برای ارضای نیازهاوخواسته هاست که هسته مرکزی بازاریابی می باشدوبازارمحلی برای مبادلات بالقوه است.هدف فروشنده حرفه ای برآورده کردن خواسته های خریداران وبالابردن فروش وبدست آوردن سودبیشتراست.سازمانهای غیرانتفاعی نیزمشتریان خودراطبقه بندی کرده تاباجلب رضایت آنان به اهداف سازمانی خودبرسند.انسانهادارای خواسته هاواحتیاجات متفاوتی هستندوهمین باعث سخت ترشدن کاربازاریابان میشود بازاریابان باتقسیم بازار میتوانند مشتریان راازنظراحتیاجات وواکنش یکسان دربرابرعمل بازاریابان به گروههای مخصوصی تقسیم کنند که گروههای بیرون آمده ازدرون این تقسیم بندی تقسیمات بازاربوده که تقریباهمگن هستند.تقسیم بازارپاسخی به نیازهای گوناگون مشتریان واستفاده بهینه ازمنابع شرکتهاست وبعلت وجودخرده بازارهای مختلف مسئولان کارخانه هامی بایست ازاستراتژی تولید محصولات گوناگون استفاده کنند درواقع تقسیم بازارسبب میشود تاتولیدکننده برای عرضه محصولات فعالیتهای گوناگونی راانجام دهند مانندتبلیغات مناسب برای تشویق ومتقاعدکردن خریداران موردنظربه نحواحسن .درتقسیم بازارابتداازطریق بازارشناسی همه اطلاعات مربوط به بازارهای کلی وجزیی جمع آوری وبنابرترجیحات-نیازها-واکنشهاوامکانات خریداران هرخرده بازارمحصولات بازارپسند شناسایی می شودبعبارت دیگر تقسیم بازار یعنی شناسایی وگزینش آن قسمت ازبازارکه شرکت بهتروموثرترمی تواندپاسخگوی نیازهایشان باشد مثلا تمایل شرکتها برای تولید پوشاک بچگانه-زنانه-مردانه وپوشاک ویژه مدارسبازوی تقسیم بازارسیستم اطلاع رسانی وتحقیقات بازاریابی است .پیشرفت وتحولات مربوط به شبکه ارتباطات باعث شناخت بهتروسریع ترواصولی ترخرده بازارهاشده وتقسیم بازارمعنای واقعی خودراپیدامی کند.باتقسیم بازاردستیابی به هدف بازارگردانی یعنی شناسایی-شناساندن ورضایت سریعتروبهترانجام شده وباعث بوجودآمدن تخصص دراموربازارمی شود مثلا تولیدکننده پوشاک بچگانه همیشه ازتنوع رنگهاومدلها-نوع پارچه واندازه های بچه هاآگاه می باشد.اهمیت تقسیم بازارورابطه آن بااستراتژی بازاریابی:بررسی فعالیت دوشرکت آمریکایی پراکتراندگمبل تولیدکننده -پودرلباسشویی-صابون –شامپو-مایع ظرفشویی –خمیردندانشرکت تولیدکننده سیگارمالبورو. شرکت پراکتراندگمبل:این شرکت ده مارک مختلف پودرلباسشویی-شش مارک صابون-چهارمارک شامپو-سه مارک مایع ظرفشویی-دومارک خمیردندان به همراه مارکهای متعدد محصولات دیگرتولیدمیکند.سوال:چرااین شرکت بجای تمرکزروی تولیدیک مارک اصلی چندین مارک ازیک نوع محصول رابه بازارعرضه میکند؟پاسخ:مصرف کنندگان هنگام خریدمحصولات ترکیبی ازمنافع ومزایای گوناگون راجستجومیکنندمثلا برای پودرلباسشویی قدرت پاک کنندگی وسفیدکنندگی-قیمت مناسب-نرم کردن لباسها-رایحه خوب-ملایمت ومقدارکف موردنظرمی باشدکه برای هرگروه ازمصرف کنندگان یکی ازاین مزایاموردنظرمی باشد که این شرکت برای هرگروه محصولی مطابق با نیازهاوخواسته های آنهاتولید کرده که باتبلیغات مناسب برای هرمحصول آن رادراختیارمصرف کنندگان قرارداده است . شرکت تولیدکننده سیگارمالبورو:استراتژی شرکتهای تولیدکننده سیگاردررابطه باقیمت محصول وتوزیع یکسان ا ست اول اینکه قیمت تمام سیگارهادرآن کشوریکسان است دوم اینکه سیگارهای رقیب کیفیت مشابهی دارندوسوم اینکه نحوه توزیع نیزمشابه است واصلی ترین وتنهاعامل مهم استراتژیک رقابتی برای این محصول تبلیغات است.اولین تبلیغات دردهه 1920تصویرسیگاری بدون فیلترونوک قرمزرنگ بود(یعنی سیگاری برای خرده بازارزنان)بعدمسئولان تصمیم گرفتند ذهنیت زنانه رابه ذهنیت مردانه تغییردهند.تبلیغات:مردان قوی وخشن که دریک دست راکت تنیس ودردست دیگرکه خالکوبی شده بودسیگارمالبورووباپیشانی عرق کرده.چون این تبلیغ مناسب نبودازتصویریک کابوی که مظهرمردانگی واستقلال است استفاده کردند که هنوزهم ادامه دارد وزنان هم دیگرازاین سیگاراستفاده نمی کنند. معیارهای تقسیم بازار:1-قابلیت افزایش سودوبازده سرمایه گذاری:مناسب ترین روش برای تقسیم بازارروشی است که بیشترین فرصتها رابرای سودوبازده سرمایه گذاری می کنداگراین قابلیت ازطریق عدم تقسیم بندی بدست می آید نباید هیچ گونه تقسیم بندی صورت گیرد.2-مشابه بودن نیازهای خریداران درهرقسمت: خریداران بالقوه درهرقسمت ازبازاربایدبرمبنای فعالیتهای بازاریابی باهم شباهت هایی داشته باشندمانندطرح وشکل محصولات مورد نیازیانوع تبلیغات.3-متفاوت بودن نیازهای خریداران درقسمتهای گوناگون بازار:اگرنیازهای خریداران درقسمتهای مختلف بازارکاملامتفاوت نیستندتقسیمات رابایدمحدودکرد4-امکان فعالیت بازاریابی برای دستیابی به یک قسمت:برای دستیابی به یک قسمت ازبازاربایدبازاریابی کاراوسازنده صورت پذیردوگرنه نبایدبازارراتقسیم کرد.5-سادگی وهزینه تقسیم بازاربه قسمتهای گوناگون:مدیربازاریابی بایدطرح تقسیم بازاررابصورت ساده وکم هزینه اجراکندازطریق تحقیقات وشناخت ویژگیهای خریداران بالقوه. متغیرهای تقسیم بازار:1-براساس متغیرهای جغرافیایی2-متغیرهای جمعیت شناختی3-متغیرهاوعوامل روان شناختی4-عوامل رفتاری تقسیم بازاربراساس متغیرهای جغرافیایی :دراین تقسیم بندی بازاربه واحدهای مختلف جغرافیایی مانندکشورها-استانها-مناطق-شهرهایاخیابانهاتقسیم می شودمعمولا یک شرکت ابتداتصمیم می گیردکه دریک یاچندمنطقه جغرافیایی فعالیت کندیااینکه درتمام مناطق بادرنظرگرفتن ویژگیهای هرمنطقه واختلاف آنهاویاحتی یک شهررابه نواحی مختلف تقسیم کرده وبراساس ویژگیهای هرمنطقه تقسیم بازارراانجام می دهند. شامل 38 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت فصل پنجم : تقسیم بازار و تعیین بازار هدف


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

مقاله مطالعه تطبیقی نحوه اجرای حدّ سرقت از منظر فرق اسلامی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

پاورپوینت درباره غده تیروئید

تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

ابن سینا (به انگلیسی)

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

دانلود پروژه تحقيق كارگاه اصول اندازه‌گيري كاهش آلودگي زيست محيطي با كاربرد الكل در سوخت خودرو (word)

دانلود تحقیق آسیب هاي مينيسيک زانو

پاورپوینت درباره تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی

پاورپوینت آشنایی با طراحی معماری مقبره شيخ محمود شبستري

پاورپوینت تصمیم گیری

مقاله: اخلاق و عرفان اسلامي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 درآمد عملياتي

پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا

پروژه ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفري. doc

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو

تحقیق درباره شیمی سبز و کاربرد آن

راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی-براساس کتاب محمود علیمحمدی و حسن خلیلی-پیام نور

تحقیق در مورد ناهنجاری های رفتاری کودکان

دانلود کتاب مهارت های هفت گانه ICDL بصورت PDF (کامل ترین مجموعه)