دانلود رایگان

پروژه سيستم مديريت خودرو هاي فرسوده. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه سیستم مدیریت خودرو های فرسوده به صورت فایل ورد و قابل ویرایش پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه سيستم مديريت خودرو هاي فرسوده. doc


نوع فایل: word
قابل ویرایش 115 صفحه

مقدمه:
مطالعه بر روي روش هاي يك سيستم خودرو هاي فرسوده مانند چگونگي طراحي، چگونگي اجرا، نوع ابزار استفاده شده و تأثير عوامل و رفتارشان در كار هاي مختلف در مرحله بعدي قرار مي‎گيرد.
نه تن ها مسائل زيست محيطي از اهداف يك سيستم مي‎باشد، همچنين اقتصاد يك سيستم نيز يك جنبة مهم مي‎باشد. بنابراين، اين تحقيق به جنبه هاي مالي و اقتصادي سيستم ها نيز مي پردازد. كليه موارد به ما كمك مي كند تا درك بهتر و عميق تري از سيستم داشته باشيم. ساير جنبه ها. مانند رقابت، بازار فروش و مباحث بازرگاني تحت بررسي و مطالعه مي‎باشد. ولي به علت محدوديت هاي موجود، در اين تحقيق از اين جنبه ها صرفنظر مي‎شود تا به ساير جنبه ها رسيدگي بهتري گردد.

فهرست مطالب:
انتخاب معيار براي گزينش كشور ها
4-1- محدوديت ها
5-1- متدولوژي
6-1 - ساختار تحقيق
2- سياست پايدار مواد زائد
1-2- مديريت پايدار مواد زائد
2-2- ابزار هاي سياست مواد زائد پايدار
روش هاي اجباري
روش هاي اختياري و داوطلبانه
ابزار هاي قانوني
ممنوعيات توليد و محدوديات
گواهي نامه ها:
ابزار هاي اقتصادي
ماليات ها و هزينه ها
كمك هاي مالي و ساير انواع حمايت هاي مالي
سيستم دفع و بازپس گيري مبلغ
ابزار هاي آموزشي
انتخاب ابزار هاي سياست براي دستيابي به اهداف
3-2- خصوصيات سياست پايدار مواد زائد
تاثيرات زيست محيطي
راندمان اقتصادي
هزينه هاي اجرا و اداري
تحريك نوآوري
تطابق با چ هارچوب هاي قانوني
جنبه هاي سياسي و اجتماعي
پايش
شفافيت
3- تعريف قسمت هاي مختلف مديريت خودرو هاي فرسوده
1-1-3- اجزاء سيستم خودرو هاي فرسوده
آخرين مالك
2-1-3- اوراق كردن ماشين:
3-1-3- تكيه كنندگان
1-3-3- عمليات جداسازي در قسمت تكه سازي:
دسته آهن هاي فلزي
دسته غيرآهني غيرفلزي
fluff يا ASR سبك
fulff يا ASR سنگين:
4-1-3- مواد زائد باقي مانده (ASR)
2-3- اثرات زيست محيطي در قسمت هاي گوناگون به شرح زير مي‎باشد
1-2-3- خودرو هاي متروكه
2-2-3- عملكرد ضعيف اوراق كنندگان
3-2-3- آثار زيست محيطي ناشي از تكه كنندگي و مواد باقي مانده از تكه كنندگان
3-3- روش هاي مقابله با اثرات زيست محيطي:
1-3-3- بازيافت و حذف تركيبات
حذف مايعات و سيالات و مواد قابل انفجار
بازيافت پلاستيك
شيشه
كاهنده ها
باتري ها
تاير ها
انواع استفاده از خودرو هاي فرسوده
استفاده مجدد از تاير هاي مجدد
روكش كردن دوباره لاستيك
بازيافت از طريق ريز كردن
بازيافت از طريق تكنولوژي هاي مدرن
بازيافت انرژي
كاهش اثرات زيست محيطي ASR
2-3-3- كاهش در طراحي
4-3- اولين سياست هاي خودرو هاي فرسوده
قانون خودرو هاي فرسوده
5-3- توسعه معيار هاي ارزيابي سيستم خودرو هاي فرسوده
راندمان اقتصادي
پايش
تحريك نوآوري
4- بررسي سيستم هاي مديريتي موجود در كشور هاي مختلف
1-4- سوئد
1-4- نظام كلي
1-1-4- قانون 1975 اوراق كنندگان خودرو
2-1-4- قانون مسئول بودن توليد كنندگان در سال 1997
1-2-4- طراحي سيستم
1-1-2-4- اوراق كنندگان مجاز و گواهي انهدام:
دستمزد تصفيه / كمك مالي
2-1-2-4- اوراق كنندگان
الزامات اوراق كنندگان
شبكه توليد
3-1-2-4- تكه كردن و بازيافت
تكه كردن
بازيافت
4-1-2-4- پايش
2-2-4- نقش قسمت هاي كليدي
3-2-4- يافته ها و مبحث ها
نرخ بازيافت
3-4- درآمد هاي ناشي از اوراق كردن
2-3-4- هزينه هاي بازيافت در سيستم بازگشت رايگان:
4-4- نتيجه گيري
آثار زيست محيطي
راندمان اقتصادي
پايش
تحريك ابداع و نوآوري
5- هلند
1-5- چ هارچوب قانوني
2-5- سيستم خودرو هاي فرسوده در هلند
1-1-2-5- جمع آوري
گواهي دفع
1-2-5- طراحي سيستم
2-1-2-5- بازيافت
استاندارد هاي ARN براي اوراق كنندگان
الزامات ARN براي اوراق كنندگان
طرح تشويق اقتصادي ARN براي بازيافت و اوراق كردن
استاندارد هاي ARN براي جمع كنندگان
استاندارد ها براي بازيافت كنندگان
طرح گواهي نامه تكه كنندگان
2-2-5- نقش هاي عوامل مهم
نرخ جمع آوري
نرخ بازيافت
متدلوژي براي بدست آوردن نرخ بازيافت
3-5- سيستم اقتصادي خودرو هاي فرسوده
تأثير زيست محيطي
راندمان اقتصادي
پايش
تحريك براي نوآوري
6- آلمان
1-6- توسعه بخشيدن چ هارچوب قانوني سيستم و توافقات داوطلبانه
2-6- سيستم خودرو هاي فرسوده در آلمان
1-2-6- طراحي سيستم
1-1-2-6- جمع آوري:
سيستم از رده خارج كردن
سيستم كارشناسان مجاز
محدوديت براي مواد خطرناك
3-1-2-6- اوراق كنندگان
2-2-6- نقش عملگر هاي اصلي
3-2-6- يافته ها و موارد قابل بحث
نرخ جمع آوري
نرخ بازيافت و متدلوژي
نتيجه گيري
3-6- مكانيزم مالي
هزينه هاي بازيافت
4-6- نتيجه گيري
فرانسه
2-7- سيستم خودرو هاي فرسوده فرانسه در عمل:
1-2-7- سيستم MD
جريانات مالي در سيستم MD
عوامل مربوط
3-7-يافته ها و مباحث
نرخ جمع آوري
نرخ بازيافت
نرخ بازيافت در سيستم MD
جريان مالي آينده
4-7- نتيجه گيري
1-8- چارچوب قانوني و توافق اختياري
  1. 2 سيستم انگلستان در عمل
طراحي سيستم
3-8- عوامل
اوراق كنندگان
تكه كنندگان
مسئولين دولتي
4-8- يافته ها
نرخ جمع آوري
نرخ بازيافت
5-8- نتيجه گيري
1-8- ايران
1-1-8- قانون هاي موجود
2-8- سيستم خودرو هاي فرسوده ايران
2-1-2-8- قوانين تصفيه خودرو هاي فرسوده در زمينه زيست محيطي
2-2-8- نقش عوامل مهم
3-2-8- يافته ها
نرخ جمع آوري
نرخ بازيافت و استفاده مجدد
3-8- مكانيزم مالي
4-8- نتيجه گيري
اثرات زيست محيطي
راندمان اقتصادي
9- طرح پيشن هادي براي ايران:
1- 9- توسعه چ هارچوب قانوني و توافقات:
2-9- سيستم خودرو هاي فرسوده
2-9- طراحي سيستم
1-1-2-9- جمع آوري
2-1-2-9- قوانين تصفيه خودرو هاي فرسوده
3-1-2-9- پايش
يافته ها
نرخ جمع آوري
نرخ بازيافت و استفاده مجدد
متدولوژي
3-9- مكانيزم مالي
هزينه تصفيه
4-9- نتيجه گيري
فاكتور هاي موثر براي داشتن سيستم پايدار مديريت خودرو هاي فرسوده
تعيين نرخ جمع آوري خودرو هاي فرسوده
2-تعيين هدف براي بازيافت و استفاده مجدد:
در ارتباط با تعيين اين اهداف بايد به نكات زير توجه كرد
سطح اهداف
جز به جز با تركيبي
رپايي مقد محاسباتي
3-سياست مناسب از ثبت خارج كردن
از ثبت در آودن به منظور اوراق كردن
از ثبت درآوردن به منظور صادرات
از ثبت در آوردن بوقت
از ثبت در آوردن اداري
4-داشتن يك سيستم مالي پايدار
1-آخرين فرد مي پردازد
2-اولين فردي پرداز
توليد كننده مسئوليت رابه عهده دارد
4- مالك در روش قبل هزينه مالي سيستم شخصي مي شود.
چگونگي انتخاب هزينه ها
جمع آوري بصورت جمعي و مواد
5-پايش
شاخص هاي مختلف توسعه
عامل ديگر در پايش اختصاصي مسئوليت مي باشد
شفاف سازي
دانستن گزارشات خوب
همكاري
قانون هاي مورد نياز:
1-استاندارد فني براي تجهيزات و امكانات
استفاده از قوانين اوراق و بازيافت:
نقش دولت
قدرت اجرايي
استفاده از رويش هاي آو ياري و يا داوطلبانه
3-استفاده از قانون براي محدود كردن مود باقي ماند آخر:
نتيجه گيري


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


کاردانی


کارشناسی


مهندسی


میکانیک


داک


کلاسی


ارائه


سیستم


مدیریت


خودرو


های


فرسودهمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

پروژه کارتحقیقی با موضوع بررسی قبض در قرض. doc

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

آموزش متریال دهی و رندرینگ فایل های سه بعدی اتوکد

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ g955f با اندروید 7 با لینک مستقیم ( 4 فایل )

تحقیق در مورد فقر

مقاله درباره روش توليد بوش سيلندر اتومبيل -10 صفحه

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

ابن سینا (به انگلیسی)

پاورپوینت حسابداری دولتی در ایران

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق درباره نقش expansin ، پروتئين سست كننده ديواره گياهي در شكل گيري اندامهاي گياهي

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

دانلود پروژه تحقيق كارگاه اصول اندازه‌گيري كاهش آلودگي زيست محيطي با كاربرد الكل در سوخت خودرو (word)

دانلود ریاضی 1 و 2 دکتر آقاسی

دانلود تحقیق آسیب هاي مينيسيک زانو

پاورپوینت درباره تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی

پاورپوینت آشنایی با طراحی معماری مقبره شيخ محمود شبستري