دانلود رایگان

طرح توجیهی تولید چیپس از میجوه جات - دانلود رایگاندانلود رایگان طرح توجیهی تولید چیپس از میجوه جات

دانلود رایگان طرح توجیهی تولید چیپس از میجوه جات اﻫﻤﯿﺖاﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏـﺬاﺋﯽ و اﻧـﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي و ﻓﺼﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑـﺴﯿﺎري از ﻣﺤـﺼﻮﻻت در ﺟﻬـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ دﻻﯾـﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﯿـﻮه ﺟـﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﯿـﺎز ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ﺑﻌـﻀﯽ از ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻗﻠﯿﻤﯽ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿـﻮه ﺟـﺎت ﺗﺎزه و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬا دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در دﻧﯿـﺎي اﻣـﺮوز اﺳﺖ .ازاﯾﻨﺮواﯾﻦ ﻃﺮح در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭙﺲ ﻣﯿﻮه ﺟﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳﺖ . در اداﻣﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻃﺮح ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳت.
تعداد صفحات:80
فرمت:pdf
اشتغال زایی:26نفر


طرح


توجیهی


تولید


چیپس


از


میجوه


جاتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0