دانلود رایگان

بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهاي کشاورزي استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM

دانلود رایگان بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهاي کشاورزي استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM مشخصات فایل
عوان:بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان هاي کشاورزي استان کرمانشاه با استفاده از مدل TAM
محتویات
چكيده
مقدمه
پيشينه ي تحقيق
روش تحقيق
يافته هاي پژوهش
بخش توصيفي
بخش استنباطی
بحث و نتيجه گيري
فهرست منابع
چكيده
[1] مي باشد. اين پژوهش از نوع تحقيقات پيمايشي است که براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه ترجمه شده ي ديويس(1989) استفاده گرديد. به منظورسنجش روايي پرسشنامه ي مذکور از روش ترجمه ي معکوس بهره گرفته شد. اعتبار اين پرسشنامه توسط پانل متخصصان تاييد گرديد، و پايايي آن به وسيله ي آزمون آلفاي کرونباخ براي کليه ي بخش ها بالاتر از 7/0 محاسبه شد. جامعة آماري اين مطالعه را 52 نفر از هنرآموزان هنرستان هاي کشاورزي در شهرستان هاي کرمانشاه ، اسلام آباد غرب، سنقر، روانسر، قصرشيرين و بيستون تشكيل داده اند که با توجه به محدود بودن جامعه از روش سرشماري استفاده گرديد. نتايج حاصل ازتحليل مسير نشان داد که متغيرهاي برداشت ذهني از مفيد بودن و نگرش به استفاده از فناوري اطلاعات اثر مثبت ومعني داري بر تصميم به استفاده از فناوري اطلاعات داشتند، وتصميم به استفاده از فناوري اطلاعات نيز اثرمثبت و معني داري بر استفاده از فناوري اطلاعات داشت. همچنين برداشت ذهني ازآساني استفاده از فناوري اطلاعات بر نگرش به استفاده از فناوري اطلاعات اثر مثبت ومعني داري داشت. نتايج اين مطالعه مي تواند دستاوردهايي براي برنامه ريزان آموزش متوسطه کشاورزي داشته باشد، بدين صورت که سياست گذاران آموزش متوسطه ي کشاورزي مي توانند مفيد بودن فن اوري اطلاعات را در فرآيند ياددهي- يادگيري به هنرآموزان متدکر شوند و از طرفي آموزش درحد تسلط مي تواندآساني استفاده از فناوري اطلاعات را در هنرآموزان تقويت نمايد.

كليدواژه ها: فناوري اطلاعات، مدل پذيرش فناوري، هنرستان کشاورزي.

Key words: Information technology, Technology Acceptance Model, Agricultural Vocational Schools.
مقدمه
[2]، 2008) در آموزش متوسطه کشاورزي هنگامي محقق مي شودکه آموزشگران کشاورزي بتوانند محيط واقعي کشاورزي را خصوصا هنگامي که شرايط جوي، کار عملي، در مزرعه را مقدور نمي سازد به صحنه ي کلاس درس بياورند. آوردن چنين شرايطي در محيط آموزشي، مستلزم پذيرش و بهر ه گيري از فناوري اطلاعات مي باشد. پذيرش فناوري هاي اطلاعاتي در محيط هاي آموزشي همواره مورد مقاومت آموزشگران قرار گرفته است(آلستون[3]،2003؛ آلستون و ماير،2001؛ فلتچر و ديدز[4]،1994؛ فريز وهمکاران[5]،2002،کاترليک وهمکاران،2003). اگرچه پژوهش هاي گسترده اي در رابطه با پذيرش فناوري اطلاعات در بين مدرسين آموزش عالي انجام گرفته است(يعقوبي ،1380)، اما متاسفانه شمار مطالعات انجام شده در آموزش متوسطه کشاورزي بسيار اندک است. ازطرفي امروزه گسترش و توسعه ي فناوري اطلاعات و قابليت هاي فراوان آن در اثربخشی آموزش کشاورزي، غيرقابل انكار است. پژوهش ها بيانگر آن است كه استفاده از رايانه در آموزش متوسطه ي کشاورزي مي تواند موجب برقراري تعامل بين هنرجويان و تقويت و تشويق آنها گشته و برقراري ارتباط با منابع اطلاعاتي عظيم نظيرکتابخانه ها را ميسر سازد (حجازي به نقل ازگيبسون[6]،1998). بسياري از معلماني که از فناوري اطلاعات استفاده مي کنند رايانه را ابزاري مي دانند که مي تواند يادگيري و انگيزه ي دانش آموزان را بهبود ببخشد و آنان را با سبک هاي مختلف يادگيري و نيازهاي اختصاصي، در جهان گسترده ي اطلاعاتي هماهنگ ومنطبق سازد (دفتر ارزيابي تکنولوژي[7]،1995؛ پاپرت،1993). بنابراين استفاده از رايانه براي تسهيل و اثربخشي تدريس، از طريق بکارگيري روش هاي مختلف و بهبود بخشيدن به مديريت کلاس درس در هنرستان هاي کشاورزي ضرورت دارد (پاپرت،1993؛ سندهولتز وهمکاران،1997 )، اگرچه، آموزشگران بر نقش مؤثر فناوري اطلاعات در فرآيند يادهي - يادگيري و در تسهيل مسائل آموزشي اذعان دارند(پاپرت[8]،1993؛ سندهولتز وهمکاران[9]،1997؛ شکتاف[10]،2000؛ ساپس[11]،1968) و هنرستان هاي کشاورزي نيز نظير ساير دبيرستان ها، با هزينه هاي فراوان به کارگاه هاي فناوري اطلاعات تجهيز شده اند، اما پذيرش آن از سوي آموزشگران همواره با مقاومت همراه بوده است. نتايج نيازسنجي هاي آموزشي در ميان آموزشگران کشاورزي نشان داده است که معلمان آموزش متوسطه ي کشاورزي ، استفاده از فناوري اطلاعات را در فرآيند تدريس، از مهمترين اولويت ها براي توسعه و ارتقاء شغلي خود قلمداد کرده اند(استيون[12]،2010) و به کارگيري فناوري اطلاعات را در فرآيند تدريس به دانش آموزان، با ارزش ومهم مي دانند(آلستون و ماير[13]،2001؛ کاترليکت وهمکاران[14]،2003)، اين درحالي است که با وجود دسترسي به فناوري هاي اطلاعاتي در مدارس، آموزشگران آنچنان رغبتی به استفاده از آن ندارند(آلستون وهمکاران،2003؛ کاترليک وهمکاران،2003) و معلمان در پذيرش وبه کارگيري آن ها مقاومت نشان مي دهند(آلستون[15]،2003؛ آلستون و ماير،2001؛ فلتچر و ديدز[16]،1994؛ فريز وهمکاران[17]،2002،کاترليک وهمکاران،2003)، بنابراين عدم پذيرش و بکارگيري مناسب فناوري اطلاعات موجب عدم بهر ه برداي مناسب از امکانات موجود در سطح مدارس آموزش متوسطه ي کشاورزي مي شود. از طرفي، به نقل از مورت و و كرنل[18] (1941) متغيرهاي فردي مانند حمايت معلمان از نوآوري هاي آموزشي به مثابه عوامل تسهيل كننده گسترش نوآوري هاي آموزشي عمل مي كنند. لذا شناسايي عوامل موثر بر پذيرش و به کارگيري فناوري اطلاعات در عرصه ي آموزش کشاورزي مي تواند هنرآموزان هنرستان هاي کشاورزي را در فراهم کردن، معرفي،توضيح و انتقال مؤثرتر دانش کمک شاياني نموده و درنتيجه،حصول اهداف آموزش کشاورزي را تسريع نمايد. از طرفي تجربه کشورهاي جهان نشان مي دهد که نوآوري آموزشي و ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، بدون همراهي و پذيرش معلمان ميسر نيست. لذا هدف کلي پژوهش حاضر بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان هاي کشاورزي استان کرمانشاه مي باشد.

[1] Technology Acceptance Model (TAM)
[2] Phipps & Osborne
[3] Alston
[4] Fletcher &Deeds
[5] Fraze et al
[6] Gibson
[7] Office of Technolog Assessment
[8] Papert
[9] Sandholtz et al
[10] Sheketoff
[11] Suppes
[12] Steven
[13] Alston & Miller
[14] Kotrliket al
[15] Alston
[16] Fletcher &Deeds
[17] Fraze et al
[18] Mort& Cornell


بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

مقاله: اخلاق و عرفان اسلامي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 درآمد عملياتي

پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو

تحقیق درباره شیمی سبز و کاربرد آن

راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی-براساس کتاب محمود علیمحمدی و حسن خلیلی-پیام نور

تحقیق در مورد ناهنجاری های رفتاری کودکان

دانلود کتاب مهارت های هفت گانه ICDL بصورت PDF (کامل ترین مجموعه)

برنامه ریزی کالبدی

عقاب

فایل فلش مارشال Marshal ME-711 MT6582 با مین برد MZ706-D3_V2

پاورپوینت درمورد انرژی وانتقال آن

آموزش رفع مشکل DRK گوشی سامسونگ SM-G925I android 6.0.1

تحقیق در مورد مدد کاری word

دانلود تحقیق پيغمبر اسلام يا برانگيخته شدن آن حضرت به مقام عالى نبوت و خا

رام پیر گاردین F761S-MAINBOARD-V2.0.0

دانلود فایل فلش فارسی تست شده گوشی چینی I9082 MT6572 مخصوص فلشتولز (رام Download firmware I9082 MT6572)