دانلود رایگان

نقد و تحليل قانون امور حسبي در ولايت و قيمومت در محجورين- 32 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان مطابق قانون, حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت, حضانت و قیمومت, مورد توجه قرار می‌گیرد. ولّی قهری که عبارت از پدر , جدپدر

دانلود رایگان نقد و تحليل قانون امور حسبي در ولايت و قيمومت در محجورين- 32 صفحه عنوان:نقد و تحليل قانون امور حسبي در ولايت و قيمومت در محجورين
محتویات
چكيده
تعريف طفلكودك از منظر اسلام
كودك در قوانين موضوعه
راه هاي حمايت از طفل
حضانت
نگهداري طفل
تربيت طفل
ماهيت حضانت
مدت حضانت
سقوط حضانت
جنون
ازدواج مادرعدم مواظبت از طفل
اختيارات ولّي
سقوط ولايت
حجر
عدم رعايت غبطه اي[1] صغير

[1] - منظور از غبطه در نگهداري اموال مولي عليه اين است كه ولّي عملي نكند كه موجب فساد مالي مولي عليه شود، اما رساندن نفع به مولي عليه در تصرفاتي كه ولّي مي كند ضرورت ندارد (لنگرودي، 1370ق: ص487).
عدم امانت در انجام امور صغير
ولايت مادر
شرايط ضمّ امين
كبر سن و بيماري ولّي
غيبت يا حبس ولّي قهري
قيمومت
موارد نصب قيم
وظايف و اختيارات قيم
نتيجه
اختيارات جد پدري نسبت به صغير
عدم وجود اختيارات ولايي براي مادر
پيشنهادات
فهرست منابع
*
چكيده:
مطابق قانون، حمايت از اطفال در ابعاد مالي و غيرمالي در سه محور ولايت، حضانت و قيمومت، مورد توجه قرار مي گيرد. ولّي قهري كه عبارت از پدر ، جدپدري و همچنين وصي منصوب از طرف ايشان است داراي اختيارات تام در امور مالي و غيرمالي صغير و طفل بالغ غيررشيد مي باشند. اين ختيارات و بي اختياري حضانت كننده در امور مالي صغير در عمل موجب بروز مشكلاتي براي مادر كه غالباً عهده دار سرپرستي طفل است، مي گردد. رويه هاي اداري و قضايي فراقانون نيز، دامنة اين مشكلات را توسعه مي دهد. در اين نوشتار سعي شده علاوه بر بررسي مشكلات، راه حل ها و پيشنهاداتي ارائه گردد.

واژگان كليدي:
ولي قهري، قيم، حضانت، ضم امين، اداره امور سرپرستي
تعريف طفلدر تعريف كودك و تعيين حدود و ثغور آن اختلاف نظر فراوان است. دوران زندگي انسان ها به نوزادي، كودكي، نوجواني، جواني، ميانسالي و پيري تقسيم شده است؛ اما تعيين سنين نوزادي، كودكي و چگونگي تشخيص آن جاي بحث دارد. (مقاله احتياج به مقدمه اي مناسب دارد و محل اين تعريف تغيير كند)
1)كودك از منظر اسلام
قرآن كريم شروع دوران طفوليت را ابتداي تولد مي داند. آنجا كه از دوران جنيني (مستور) كه سرا پا تحول و تطور است خارج شده و وجودي مستقل مي يابد فانا خلقناكم من تراب ثم من علقه ثم من مضغة نخرجكم طفلاً (حج، 5). مراحل مختلف رشد انسان در قرآن كريم به نام هاي طفوليت يا صبابت، بلوغ، رشد، اَشُدّ، شيخوخت و ارذل العمر آمده است. تطورات دوره جنيني با دميدن روح خداوندي در جسم انسان اوج مي گيرد نفخت فيه من روحي (حجر، 29). طفلي كه در گهواره است (نوزاد) و آن گاه كه بر روي پاهاي خويش مي ايستند، طفلي غيرمميز است و ضابطه تمييز طفل، عدم تشخيص تفاوت هاي جنسيتي زن و مرد است او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء (نور، 31) علامه طباطبائي در تفسير اين آيه مي فرمايد منظور اطفالي است كه بر عورت هاي زنان غلبه نيافته اند يعني آن چه از امور زنان است كه مردان از تصريح به آن شرم دارند، اطفال زشتي آن را درك نمي كنند (طباطبايي، 1363: ج15، ص157). اما طفل مميز بر اين تفاوت آگاه است و به همين جهت خداوند آيه استيذان را براي آنان نازل كرده و اهل ايمان را به حفظ خلوت خويش از اين اطفال سفارش نموده است (نور، 58).
بـلوغ مرز كودكـي و رشـد بوده و به معناي رسيدن به انتها است. خداوند متعال بلوغ را رسيدن به سن نكاح مي داند و ابتلو اليتمي حتي اذابلغو النحكاح (نساء، 6) آن گاه كه اطفال شما به حد بلوغ و احتلام رسيدند بايد مانند بالغان با اجازه وارد شوند و تحويل اموال كودك بالغ شده را منوط به احراز رشد مي نمايد. در قرآن كريم واژه بلوغ گاه براي رشد جنسي و گاه براي رشد عقلي استفاده است و بلوغ جنسي و احتلام را مرز رشد جنسي قرار داده است. همچنين ديگر بلوغ جنسي را صرفاً اماره اي بر رشد اقتصادي قرار داده و احراز رشد عقلي صغيري كه به بلوغ جنسي رسيده است را شرط سپردن اداره اموال به وي قرار داده است (حج، 5: غافر، 67) قابل تعمق است كه در هيچ يك از آيات، سن و مرزي براي بلوغ مشخص نشده و معيار سنجش آن حلم و رسيدن به سن نكاح است كه همگي اموري طبيعي مي باشد و در اشخاص، متفاوت است. روايات در موضوع سن بلوغ سه دسته هستند:
ـ عدم تعيين سن بلوغ؛ صرفاً به ذكر نشانه هاي آن اكتفا نموده و اكثراً حُلم (احتلام) را كه امري غيرتعبدي است دليل بلوغ دانسته اند (مرعشي، 1371، ص67). مانند صحيحه علي بن جعفر كه بلوغ را احتلام كودك و آشنايي وي به داد و ستد تعريف نموده است (حرعاملي، 1403ق: ج1، ص31). (اصل روايات در اين بخش آورده شود)
ـ تعيين سن مشخصي به عنوان اماره بلوغ؛ موثقة عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق (ع) از اين گونه روايات است كه سنين 9 سال و 13 سال را به ترتيب براي دختر و پسر اماره بلوغ قرار داده و ملاك تحقق آن را حيض در دختر بيان نموده اند. (حرعاملي، 1403ق: ج13، ص431). البته در روايات ديگر سن هاي متفاوتي ذكر شده است.
ـ رسيدن به سن معيني را دليل بلوغ قرار داده بدون اين كه نشانه هاي بلوغ را بيان كند. روايت ابوحمزه ثمالي از امام جعفر صادق (ع) كه سنين 13 ـ 14 سالگي را سن بلوغ معرفي كرده، هرچند آثار احتلام در كودك ظاهر نشده باشد (حرعاملي، 1403ق: ج13، ص432).
در روايات دسته اول و دوم، سن در تعيين بلوغ موضوعيت ندارد و اشاره به سن خاصي به عنوان اماره اي نسبي در جهت شناخت غالب افراد جامعه است كه معمولاً در اين سن آثار ظاهري بلوغ پديدار مي شود. اما در روايات دسته سوم، سن در تشخيص بلوغ موضوعيت دارد به گونه اي كه آن را بايد اماره مطلق در تشخيص مكلف قرار داد. اما با تلفيق آيات و روايات به نظر مي رسد بلوغ سني، صرفاً اماره اي براي تحقق بلوغ جنسي و بلوغ طبيعي است. به عبارت ديگر براي تشخيص بلوغ نيازي به بيان شرع نيست؛ زيرا بلوغ از اموري طبيعي است كه در لغت و عرف مشخص مي باشد و مانند عبادات از موضوعات شرعي نيست كه فقط از طريق شارع قابل شناخت باشد. صاحب جواهر از جمله فقهائي است كه به طبيعي بودن بلوغ معتقد مي باشد (ر.ك. نجفي، 1412 ق: ج9، ص236) چنانچه مشهور فقهاي اماميه 9 سال را در دختران به طور تعبدي اماره بلوغ دانسته اند، اما اعراض از اين نظر محل اشكال نخواهد بود؛ زيرا فقهائي كه به روايات 9 سال عمل كرده اند به اين خاطر بوده كه فكر مي كردند سن 9 سالگي اماره بلوغ است و پس از آن كه معلوم شد 9 سالگي اماره بلوغ نيست و گاهي دختران در 9 سالگي بالغ مي شوند، اعراض آنان از عمل به روايات موجب وهن نمي گردد (مرعشي، 1371: ص69). همچنين تحقق بلوغ به معناي خروج از مرحله كودكي نيست همچنان كه در آيه 6 از سوره نساء، رسيدن به حد نكاح را موجبي براي تحقق تعبدي رشد در فرد ندانسته بلكه آن را صرفاً موجبي براي به آزمون گذاردن قواي عقلاني قرار داده است.
2)كودك در قوانين موضوعه
با تصويب قانون مدني در سال 1314، مقنن بدون توجه به سن بلوغ، هجده سال را به عنوان اماره اي براي رشد اشخاص در امور مدني قرار داد. در ماده 1209 ق.م. آن چنين مقرر داشته بود: هر كس كه داراي هجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است. معذلك در صورتي كه بعد از 15 سال تمام، رشد كسي ثابت شود، از تحت قيمومت خارج مي شود . همچنين قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 با تاكيد بر سن هجده سال به عنوان سن رشد معاملي، محاكم عدليه، ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي را مكلف نمود در مورد كليه معاملات، عقود و ايقاعات كساني را كه به سن هجده سال تمام شمسي نرسيده اند، اعم از ذكور و اناث، غيررشيد بشناسد مگر آن كه رشد آنها قبل از معامله مدعي العموم در محكمه ثابت شده باشد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مقنن با تأسي از نظر مشهور فقهاي اماميه با اصلاح ماده1210 ق.م. سن بلوغ را در دختران و پسران به ترتيب 9 سال و 15 سال تمام قمري قرار داد و بدون توجه به ظهور علائم بلوغ در دختر و پسري در اين سن، آنان را در امور غيرمالي خويش از جمله ازدواج، داراي اهليت شناخت، اما دخالت در امور مالي را منوط به احراز رشد فرد در محكمه نمود؛ بدون اين كه سني را به عنوان اماره رشد قرار دهد. مطابق تبصره 2 ماده 1210 ق.م. اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به وي داد كه رشدش ثابت شده باشد. لازم به ذكر است، صدر ماده 1210 ق.م. با تبصره هاي آن در تعارض بود، مطابق صدر ماده هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آن كه عدم رشد يا جنون وي ثابت شود. در راستاي رفع اين تعارض، ديوان عالي كشور طي راي وحدت رويه شماره30 مورخ 3/10/1364 ماده 1210 ق.م. را ناظر به دخالت افراد بالغ در هر نوع امور مربوط به خود تفسير كرد مگر در امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ، مالك شده مستقلاً تصرف و مدخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاء حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولّي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروري است.نقد و تحلیل قانون امور حسبی در ولایت


قیمومت در محجورین


کودک از منظر اسلام


راه‌های حمایت از طفل


نگهداری طفل


سقوط حضانت


اختیارات ولّی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه بیوشیمی دکتر اکبر جعفر نژاد (گروه آموزشی دکتر خلیلی)

كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

موضوع کارآموزی : احداث ساختمان مسكوني -51 صفحه word

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

خلاصه جامع ایمنولوژی پزشکی ابوالعباس

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های زندگی با تأکید بر مهارت‌‌های پیش از ازدواج و سازگاری زناشویی فرزندان شاهد، جانباز و آزاده‌ی استان

تاریخچه بیماری هلندی

پروژه بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت. doc

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

دانلود ریکاوری twrp گوشی HTC ONE M7_U اندروید 5 با لینک مستقیم

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

نمونه فرم خام قرارداد مدیریت پیمان

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

دانلود گزارش تخصصی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

دانلود پروژه تحقيق كارگاه اصول اندازه‌گيري كاهش آلودگي زيست محيطي با كاربرد الكل در سوخت خودرو (word)

نمونه فرم خام قرارداد خرید خدمات فنی و مهندسی

پروژه رشته حقوق در باره ی عقد وقف. doc

دانلود تحقیق آسیب هاي مينيسيک زانو

جزوه آموزش ترمودینامیک شیمیایی

پاورپوینت درباره تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی

بروشور حجاب

تحقیق درباره رویدادهای مهم هنری قرن بیستم

تحقیق آماده در مورد واکاوی برخی از الگوهای قرآنی در رفتار و سیره امام خمینی ره

بروشور دبیری