دانلود رایگان

پروژه داده‌کاوی پويا با استفاده از عامل - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه داده‌کاوی پویا با استفاده از عامل پژوهشی کامل برای رشته کامپیوتر و IT می باشد بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 165 برگه و در 6 فصل تنظیم ش

دانلود رایگان پروژه داده‌کاوی پويا با استفاده از عامل پروژه داده کاوی پويا با استفاده از عامل پژوهشی کامل برای رشته کامپیوتر و IT می باشد و در 6 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 165 برگه در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) وfootnote نویسی و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
چکيده
امروزه با توجه به گسترش روز افزون اطلاعاتی که بشر با آنها سر و کار دارد، بهره­گيری از روشهايی همچون داده کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده ها، امری غيرقابل اجتناب می­باشد. بدليل حجم بسيار بالای داده ها در بسياری از کاربردها و اهميت بيشتر داده های جديد، ذخيره­سازی اين داده ها امری مقرون به صرفه نيست، لذا داده هايی که بايد مورد پردازش قرار گيرند، همواره بصوت پويا در حال تغيير و تحول هستند. مساله ديگری که امروزه در بحث داده کاوی وجود دارد، بحث توزيع شدگی ذاتی داده ها است. معمولا پايگاههايی که اين داده ها را ايجاد يا دريافت می­کنند، متعلق به افراد حقيقی يا حقوقی هستند که هر کدام بدنبال اهداف و منافع خود می­باشند و حاضر نيستند دانش خود را بطور رايگان در اختيار ديگران قرار دهند.
با توجه به قابليتهای عامل و سيستمهای چندعامله و مناسب بودن آنها برای محيطهای پويا و توزيع شده بنظر می­رسد که بتوان از قابليتهای آنها برای داده کاوی در محيطهای پويا و محيطهای توزيع شده بهره برد. اکثر کارهايی که تاکنون در زمينه بهره­گيری از عامل و سيستمهای چندعامله انجام شده است خصوصيتهايی همانند خودآغازی و بخصوص متحرک بودن عاملها را مورد بررسی قرار داده است و در آنها مواردی همچون هوشمندی، يادگيری، قابليت استدلال، هدفگرايی و قابليتهاي اجتماعی عاملها مورد بررسی قرار نگرفته است. در اين تحقيق ما قصد داريم تا ضمن بررسی کارهای موجود در زمينه کاربرد عامل و سيستمهای چندعامله در داده کاوی، بحث طبقه بندی جريان داده ها را در يک محيط پويا مورد بررسی قرار دهيم. ما مساله خود را در دو فاز مورد بررسی قرار خواهيم داد. در فاز اول خصوصيتهای يک عامل تنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در فاز دوم قابليتهای اجتماعی عاملها مانند مذاکره، دستيابی به توافق و ... برای داده کاوی در يک محيط پويا و توزيع­شده رقابتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بطور کلی دستاوردهای اصلی اين تحقيق عبارتند از 1) ارائه يک رويکرد مبتنی بر عامل برای مساله طبقه بندی جريان داده های دارای تغيير مفهوم و پويا با استفاده از قابليتهای هدفگرايی، هوشمندی، يادگيری و استدلال 2) ارائه يک رويکرد مبتنی بر سيستمهای چندعامله برای طبقه بندی جريان داده های توزيع­شده در يک محيط رقابتی با استفاده از قابليتهای اجتماعی عاملها و دستيابی به توافق. نتايج حاصل از آزمايشات انجام شده در اين پايان­نامه نشان­دهنده برتری استفاده از عاملها و سيستمهای چندعامله برای بحث طبقه بندی و داده کاوی در محيطهای پويا و توزيع شده می­باشد.
کلمات کليدی:
داده کاوی[1]، طبقه بندی[2]، جريان داده[3]، عامل[4].
[1] Data Mining
[2] Classification
[3] Data Stream
[4] Agent
فهرست مطالبفصل اول، معرفی و آشنايی با مفاهيم اوليه1-1- مقدمهای بر داده کاوی.. 21-1-1- خوشه بندی.. 21-1-2- کشف قواعد وابستگی.. 41-1-3- طبقه بندی.. 41-1-3-1- طبقه بندی مبتنی بر قواعد. 51-2- داده کاوی توزيع شده 71-3- عاملها و سيستمهای چندعامله. 81-3-1- عامل. 81-3-1-1- مقايسه عامل با شی.. 101-3-1-2- معماری عاملها 121-3-1-3- معماری BDI. 131-3-2- سيستمهای چندعامله. 151-3-2-1- مذاکره 181-4- بهرهگيری از عامل برای داده کاوی.. 201-4-1- سيستمهای چندعامله، بستری برای داده کاوی توزيع شده 201-5- جمع بندی.. 23فصل دوم، داده کاوی پويا2-1- مقدمه ای بر داده کاوی پويا 252-2- جريان داده 262-3- طبقه بندی جريان داده ها 272-3-1- موضوعات پژوهشی.. 282-4- جمع بندی.. 33فصل سوم، مروری بر کارهای انجام شده3-1- مقدمه. 353-2- داده کاوی توزيع شده ايستا 363-2-1- روشهای غيرمتمرکز. 373-2-2- روشهای مبتنی بر توزيع ذاتی داده ها 393-3- کارهای مهم انجام شده در زمينه داده کاوی با استفاده از عامل. 403-4- کارهای انجام شده در زمينه طبقه بندی جريان داده ها 433-4-1- روشهای طبقه بندی Ensemble-based. 433-4-2- درخت تصميمهای بسيار سريع (VFDT) 453-4-3- طبقه بندی On-Demand. 493-4-4- OLIN.. 503-4-5- الگوريتمهای LWClass. 513-4-6- الگوريتم ANNCAD.. 533-4-7- الگوريتم SCALLOP. 543-4-8- طبقه بندی جريان داده ها با استفاده از يک روش Rule-based. 563-5- جمع بندی.. 57فصل چهارم، تعريف مساله4-1- مقدمه. 594-2- تعريف مساله برای فاز اول. 594-2-1- جريان داده 604-2-2- مفهوم يا مدل موجود در جريان داده 604-2-3- مساله طبقه بندی جريان داده های دارای تغيير مفهوم. 614-3- تعريف مساله برای فاز دوم. 62فصل پنجم، رويکردهای پيشنهادی5-1- مقدمه. 675-2- رويکرد پيشنهادی برای فاز اول پروژه 675-2-1- عامل و ويژگيهای آن در اين مساله. 685-2-2- عملکرد کلی عامل. 695-2-3- معماری عامل. 715-2-3-1- حسگرها 725-2-3-2- پايگاه دانش عامل. 735-2-3-3- تابع ارزيابی محيط.. 755-2-3-3-1- نحوه تشخيص و نگهداری الگوهای recur در جريان داده 755-2-3-3-2- نحوه استخراج الگوهای recur 755-2-3-3-3- نحوه بروزرسانی اطلاعات مربوط به الگوهای recur 785-2-3-4- تابع سودمندی.. 815-2-3-5- بخش تصميم گيری و Planning. 855-2-3-5-1- بخش تصميمگيری.. 855-2-3-5-2- Planning. 885-2-3-6- بخش Action. 935-3- رويکرد پيشنهادی برای فاز دوم مساله. 935-3-1- عاملهای مشتری.. 955-3-2- عامل صفحه زرد. 975-3-3- عاملهای دادهکاو. 985-3-3-1- معماری عاملهای دادهکاو. 995-3-3-1-1- تابع BRF. 1015-3-3-1-2- تابع Generate Options. 1025-3-3-1-3- تابع فيلتر. 1035-3-3-1-4- بخش Actions. 1045-3-3-1-5- Plan های عامل. 1045-3-3-1-5-1- Plan مربوط به طبقه بندی.. 1055-3-3-1-5-2- Plan مربوط به تطبيق طبقه بند. 1065-3-3-1-5-3- Plan مربوط به خريد و فروش قواعد با استفاده از مذاکره 1095-4- جمع بندی.. 120فصل ششم، آزمايشات و نتايج6-1- مقدمه. 1246-2- محيط عملياتی.. 1246-3- مجموعه داده های مورد استفاده 1266-3-1- مجموعه داده های استاندارد. 1266-3-2- مجموعه داده واقعی.. 1276-4- معيارهای ارزيابی و روشهای مورد استفاده برای مقايسه. 1286-5- آزمايشات انجام شده 1286-5-1- آزمايشات مربوط به فاز اول. 1306-5-2- آزمايشات مربوط به فاز دوم. 1406-6- جمع بندی.. 142فصل هفتم، جمع بندی و نتيجه گيریفهرست مراجع. 127 فهرست اشکالشکل (1-1)- معماری BDI در عامل. 16شکل (3-1): درخت تحقيق مربوط به طبقه بندی در مبحث داده کاوی.. 35شکل (3-2): طبقه بندی مبتنی بر Ensemble. 46شکل (3-3)- چارچوب روش On-Demand. 50شکل (3-4) –نمايی از سيستم OLIN.. 51شکل (3-5): پروسه SCALLOP. 56شکل (5-1): نمودار ترتيب عملکرد عامل پيشنهادی.. 71شکل (5-2): معماری عامل پيشنهادی.. 72شکل (5-3): پنجره نظاره بر روی جريان داده ها 73شکل(5-4): گراف ايجاد شده از روی رشته مفهومها 76شکل(5-5) : محل تجمع الگوهای استخراج شده از رشته مفهومها 78شکل (5-6): ميزان محاسبه شده احتمالها به ازای مقادير مختلف K.. 87شکل (5-7): شبه کد Plan کلی عامل. 89شکل (5-8): نسبت واريانس به حاصاضرب 50 متغير دارای مجموع ثابت.. 91شکل (5-9) وزندهی چند داده مختلف... 92شکل (5-10): نمايی کلی از سيستم چندعامله ايجاد شده 95شکل (5-11) : معماری BDI عامل دادهکاو. 100شکل (5-12): بخشی از جريان داده (الف) و قواعد استخراج شده از آن (ب) 107شکل (5-13): بخشی از جريان داده (الف) و قواعد استخراج شده از آن (ب) 108شکل (6-1): کد نمونه برای استفاده از بسته نرمافزاری weka. 125شکل (6-2): زمان لازم بر حسب ميلی ثانيه برای داده های Stagger 131شکل (6-3): زمان مصرف شده برای تطبيق طبقه بند. 131شکل (6-4): نمودار مربوط به زمان پردازش روشهای مختلف برای داده های HyperPlan. 132شکل (6-5): زمان مصرف شده برای تطبيق طبقه بند. 132شکل (6-6) : نمودار مربوط به زمان پردازش روشهای مختلف برای داده های Nursery. 133شکل (6-7) : زمان مصرف شده برای تطبيق طبقه بند برای داده های Nursery. 133شکل (6-8) : عملکرد روشهای مختلف بر روی مجموعه داده HyperPlan. 135شکل (6-9) : نمودار عملکرد روشهای مختلف بر روی مجموعه داده HyperPlan در يک بازه کوچکتر. 135شکل (6-10): نمودار عملکرد روشهای مختلف بر روی مجموعه داده HyperPlan در يک بازه کوچکتر. 136شکل (6-11): زمان مصرف شده برای تطبيق طبقه بند برای داده های HyperPlan. 136شکل (6-12): عملکرد روشهای مختلف بر روی مجموعه داده Stagger 137شکل (6-13): زمان مصرف شده برای تطبيق طبقه بند برای داده های Stagger 137شکل (6-14): عملکرد روشهای مختلف بر روی مجموعه داده Nursery. 138شکل (6-15): زمان مصرف شده برای تطبيق طبقه بند برای داده های Nursery. 138شکل (6-16): نمودار نتايج حاصل از طبقه بندی توزيع شده مجموعه داده Nursery در سه مفهوم مختلف جريان داده 142 فهرست جدولهاجدول (1-1): ويژگيهای يک عامل. 11جدول(3-1): ماتريس حاصل از روش LWClass. 53جدول (3-2): مقايسه تکنيکهای ذکر شده 57جدول (5-1) ساختار اطلاعاتی ذخيره شده برای هر مفهوم و الگو. 74جدول (5-3): نمونه ای از خروجی تابع سودمندی عامل. 86جدول (5-4): اطلاعات مورد استفاده برای تخمين سودمندی يک قاعده 113جدول (6-1) : دقت طبقه بندی روشهای مختلف... 139جدول (6-2): نتايج حاصل از طبقه بندی توزيع شده مجموعه داده Nursery در سه مفهوم مختلف جريان داده 141

پروژه داده‌کاوی


داده‌کاوی


طبقه‌بندی


جریان داده


عامل


Data Mining


خوشه‌بندی


داده‌کاوی پویا


داده‌کاوی استفاده از عامل


داده‌کاوی توزیع شده


ا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه بیوشیمی دکتر اکبر جعفر نژاد (گروه آموزشی دکتر خلیلی)

كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

ابن سینا (به انگلیسی)

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

دانلود پروژه تحقيق كارگاه اصول اندازه‌گيري كاهش آلودگي زيست محيطي با كاربرد الكل در سوخت خودرو (word)

هماتوم های مغزی

دانلود تحقیق آسیب هاي مينيسيک زانو

پاورپوینت درباره تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی

پاورپوینت تصمیم گیری

مقاله: اخلاق و عرفان اسلامي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 درآمد عملياتي

دانلود آموزش حذف frp سامسونگ G920s با اندروید 7.0 از طریق فعال کردن ADB با لینک مستقیم(باکس z3x)

پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو

تحقیق درباره شیمی سبز و کاربرد آن

راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی-براساس کتاب محمود علیمحمدی و حسن خلیلی-پیام نور

تحقیق در مورد ناهنجاری های رفتاری کودکان

دانلود کتاب مهارت های هفت گانه ICDL بصورت PDF (کامل ترین مجموعه)

برنامه ریزی کالبدی