دانلود رایگان

هوش (word) 70 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان جامعه انتخابی ما مرکز پیش دانشگاهی دخترانه اسماعیل پور طرقی بود که از این جامعه یک نمونه صدنفری انتخاب کردیم. روش آزمایشی ما روش همبستگی بود

دانلود رایگان هوش (word) 70 صفحه عنوان : هوش
فهرست مطالب
چکیـده 1
مقـدمه. 3
بیان مسئله. 5
اهمیت مسئله. 6
هدف پژوهشی.. 7
سؤال پژوهشی.. 7
تعریف عملی مفاهیم و متغیـرهای مورد مطالعـه. 8
مقیاس اندازه گیـری متغیـرها 8
نقش متغیـرها 8
پیشینـة پژوهش... 10
زمینـه نظری مسأله مورد پژوهش... 12
هوش شناختی.. 14
سه نظر متداول. 14
منحنی توزیع هوش شناختی IQ.. 15
هوش هیجانی.. 16
فهرست ده هیجانی اساسی ایزارد: 18
هـوش هیجانی و ارتباط آن با هـوش شناختی.. 18
وراثت یا محیط در هـوش شناختی.. 20
وراثت یا محیط در هـوش هیجانی.. 21
آموزش هـوش هیجانی.. 22
عوامل مؤثـر در هوش هیجانی.. 24
پیشنهادات لازم جهت توسعـه بهـره هیجانی.. 26
تقسیم بنـدی افـراد بر اساس IQ و EQ از دیـدگاه جک بلوک.. 26
بررسی یافتـه هاي پـژوهشی موجـود 28
هوش هیجـانی و ارتباط آن با زناشـویی.. 28
ضرورت پـژوهش... 30
الگوی رفتاری والدین و رشـد هوش هیجـانی.. 30
الکسی تیمیا 32
سابقـه تکاملی و اعتبـار تحولی.. 34
طرح پژوهش... 37
جامعـه آماری و گروه نمونـه مورد مطالعـه. 37
روش نمونـه برداری.. 37
روش گـردآوری داده ها 38
تعداد دانش آموزان روزانه: 38
تعداد دانش آموزان شبانه: 38
ابـزار پـژوهش... 38
معـرفی آزمون هـوش هیجانی بارـ آن. 38
معـرفی آزمون ماتریس هاي پیشرونـده ریـون بزرگسالان. 43
دستورالعمـل اجرای آزمـون. 44
روش تجـزیه و تحلیل داده ها 45
آزمون فرضیـه. 47
تفسیـر و نتیجه گیـری.. 49
نتایج فرعی پژوهش... 49
محـدودیت ها 50
الف) عامل تهدیـدکننـده روایی درونی پژوهش... 50
ب) عامل تهـدیدکننـده روایی بیـرونی پژوهش... 50
پیشنهادات... 50
منابع. 51
قسمتی از متن
چکیـده
در این پژوهش ما به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی پرداختیم با این سؤال که آیا بین هوش شناختی و هیجانی رابطه وجود دارد؟
جامعه انتخابی ما مرکز پیش دانشگاهی دخترانه اسماعیل پور طرقی بود که از این جامعه یک نمونه صدنفری انتخاب کردیم. روش آزمایشی ما روش همبستگی بود که با استفاده از دو آزمون هوش هیجانی باران و هوش ریون بزرگسالان روی نمونه مورد نظر اجرا شد. ابتدا دانش آموزان سنین 17-18 ساله را جدا کردیم و از این تعداد به صورت تصادفی 100 نفر انتخاب کردیم و بعد آنها را به گروههای ده تایی تقسیم کردیم و دو آزمون نامبرده را روی تک تک این گروه ها به صورت جداگانه به اجرا درآوردیم. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از فرمول T استفاده کردیم.
در نهایت نتیجه اي که به دست آوردیم این بود که هیچ رابطه معناداری بین دو هوش شناختی و هیجانی وجود ندارد. در واقع متوجه شدیم که این دو هوشبهر مستقل از یکدیگرند و نمی توان گفت فردی که هوش شناختی (IQ) بالایی دارد حتماً هوش هیجانی (EQ) بالایی نیز خواهد داشت.
مقـدمه
هوش[1] چیست؟ همان استعداد است؟ قوه ابتکار است؟ قدرت یادگیری است؟ تعریف هاي متنوعی از هوش شده است. در واقع در تعریف واژه هوش اتفاق نظر میان روانشناسان وجود ندارد و برای تعریف آن از ویژگی هایش استفاده مي شود هنگامی که هوش مورد مطالعه قرار مي گیرد خود هوش نیست بلکه رفتار یا عملکرد هوشمندانه است. در مفهوم هوش استعداد فکری بنیادینی وجود دارد این استعداد فکری توان داوری است و مي توان آن را حس خوب حس علمی و استعداد فکری فرد برای تطبیق با محیط نامید. بنابراین خوب داوری کردن، خوب درک کردن و خوب استدلال کردن فعالیت هاي اساسی هوش اند. همان طور که ملاحظه مي شود تعریف هوش به اندازه کافی روشن نیست بدیهی است که سمت بخشی دقیق آن نیز به آسانی میسر نخواهد بود.
آزمون هاي متنوعی برای سنجش هوش شناختی1 ابداع شده است که هر کدام نقاط مثبت و منفی مخصوص به خود دارند. آن چه در این راستا مشخص است این است که هوش شناختی که به طور صنعتی با هوش بهر مشخص مي شود مي کوشد بی آن که به سایر جنبه هاي شخصیت و رفتار توجه کافی داشته باشد استعداد افراد را برای درک یادگیری یا داوری تفکر منطقی حل مسایل و امثال آن مورد ارزشیابی قرار دهد. به سخن دیگر نباید تنها به تشخیص حدود توانایی ها یا ناتوانایی ها با ناتوانیهای شناختی افراد اکتفا شود بلکه لازم است برآورد قابل قبولی نیز از حدود توانایی ها یا ناتوانایی هاي اجتماعی وی داشته باشیم تا بتوانیم به گونه اي قابل قبول جای او را روی پیوستاری از کمترین میزان توانشی ذهنی تا بالاترین آن مشخص کنیم. هوش هیجانی1 آن بعدی از توانمندی هاي فرد را اندازه مي گیرد که در آزمون هاي هوش شناختی قابل ارزیابی نیست.
هوش غیرشناختی ابعاد شخصی هیجانی اجتماعی و حیاتی هوش را که اغلب بیشتر از جنبه هاي شناختی آن در عملکردهای روزانه مؤثرند مخاطب قرار مي دهد هوش هیجانی با توانایی درک خود و دیگران، خودشناسی و دیگرشناسی، ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط پیرامون خویش پیوند دارد. پیتر سالوی2 ضمن اختراع اصطلاح سواد هیجانی به پنج حیطه در این مورد اشاره مي کند.
بر اساس مطالعات دانیل گلمن1 در بهترین شرایط همبستگی اندک بین هوش شناختی و برخی از ابعاد هوش هیجانی وجود دارد. وی اظهار مي دارد که هوش شناختی تنها 20 درصد از موفقیت ها را باعث مي شود و 80 درصد از موفقیت ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موقعیت ها در گرو مهارت هایی است که افراد با ضریب هوش بالا و همچنین موفقیت غیرمنتظره افراد دارای هوش متوسط را تعیین مي کند. یعنی افرادی با داشتن هوش شناختی متوسط و هوش هیجانی بالا خیلی موفق تر از کسانی هستند که هوش شناختی بالا و هوش هیجانی پایین دارند. (سایت fekreno.org)
بیان مسئله
هوش هیجانی مبحثی تقریباً جدید است در دنیای روانشناسی و به طور تخصصی تر در دنیای مباحث مربوط به توانایی هاي ذهن به همین خاطر بر آن شدیم که درباره این موضوع و رابطه اش با هوش شناختی به تحقیق

بپردازیم هوش هیجانی به این دلیل عنوان شده است که دارای نگرش عملی و کاربردی سرشاری است که با معیارهای محدود قدرت منطقی ذهن قابل اندازه گیری نیست. هوش شناختی یا همان IQ جنبه هاي شناختی و منطقی ـ انتزاعی هوش را اندازه مي گیرد ولی هوش هیجانی یا EQ قسمتی از هوش انسانی است که نشانگر مهارت هاي درونی و ارتباطی است.
در واقع هوش هیجانی کنترل تکانه انگیزش یک مهارت سطح بالا بوده که هیچ گاه در آزمون هاي هوش شناختی قابل اندازه گیری نمی باشد. حال سؤالی که اینجا مطرح مي شود این است که آیا بدین هوش شناختی و هوش هیجانی رابطه اي است؟ آیا مي توان گفت فردی که دارای هوش شناختی بالایی است هوش هیجانی بالایی نیز دارد؟

[1] - Intelligence


هوش


هدف پژوهشی


مقیاس اندازه گیـری متغیـرها


هوش شناختی


هوش هیجانی


وراثت یا محیط در هـوش شناختی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

پاورپوینت درباره تعمیر ونگه داری ساختمان کا روانسرای سید آباد

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

پاورپوینت درباره تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی

مقاله: اخلاق و عرفان اسلامي

پاورپوینت درباره تعیین قیمت محصول

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 درآمد عملياتي

پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو

تحقیق درباره شیمی سبز و کاربرد آن

راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی-براساس کتاب محمود علیمحمدی و حسن خلیلی-پیام نور

تحقیق در مورد ناهنجاری های رفتاری کودکان

دانلود کتاب مهارت های هفت گانه ICDL بصورت PDF (کامل ترین مجموعه)

برنامه ریزی کالبدی

آموزش گام به گام کار با FPGA ها

عقاب

فایل فلش مارشال Marshal ME-711 MT6582 با مین برد MZ706-D3_V2

پاورپوینت درمورد انرژی وانتقال آن

آموزش رفع مشکل DRK گوشی سامسونگ SM-G925I android 6.0.1