دانلود رایگان

تحقیق درباره فلسفه و هدف جهاد (word) 13صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درباره فلسفه و هدف جهاد

دانلود رایگان تحقیق درباره فلسفه و هدف جهاد (word) 13صفحه عنوان:فلسفه و هدف جهاد
قالب بندی:word
تعداد صفحات:13

محتویات
فلسفه و هدف جهاد
جهاد و آزادی عقيده
چگونگی جنگ
نخستين سؤال : مشروعيت جنگ
جنگ يا تجاوز ؟
جنگ دفاعی
صلح غير از تسليم است
در مقابل ظلم
اسلام و صلح
شرايط جنگ
مسلمين در مكه
آيات مطلق درباره جهاد
قاعده حمل مطلق بر مقيد
آيات مقيد
مبارزه با اختناق
جنگهای صدر اسلام
و . . .


قسمتهایی از متن
فلسفه و هدف جهاد
يكی از مسائل اين است كه اسلام جهاد را برای چی وضع كرده است ؟ بعضيها معتقدند اساسا در دين نبايد جهاد وجود داشته باشد ، در دين نبايد قانون‏ جنگ وجود داشته باشد ، چون جنگ بد چيزيست ، دين بايد بر ضد جنگ باشد ، نه اينكه خودش قانون جنگ وضع كرده باشد ، و ما می‏دانيم كه يكی از فروع دين اسلام جهاد است . از ما وقتی می‏پرسند فروع دين چند تا است‏ ميگوئيم ده تا ، ميگوئيم نماز ، روزه ، خمس ، حج ، جهاد . از جمله موارديكه مسيحيان فوق‏العاده عليه اسلام تبليغ ميكنند همين است‏

جهاد و آزادی عقيده
ميگويند اولا چرا چنين ماده قانونی در دين اسلام وجود دارد و ثانيا مسلمين بواسطه همين اجازه قانونی از طرف اسلام با ملتها وارد جنگ شدند و اسلام را بزور تحميل كردند . ميگويند جهادهای اسلامی همه جهاد تحميل عقيده‏ بود ، برای اين بود كه اسلام را بزور تحميل بكنند و اسلام هم بزور تحميل شد . ميگويند

جهاد با يك اصل عمومی حقوق بشر به نام " آزادی عقيده " مغايرت دارد . تفاوت ميان مشرك و غير مشرك مسئله ديگريكه ما اينجا بايد اين مسئله را عنوان كنيم اين است كه در قانون جهاد ، اسلام ميان مشرك و غير مشرك تفاوت قائل شده ، نوعی‏ همزيستی با غيرمشرك را اسلام جايز دانسته است كه با مشرك جايز ندانسته‏ است . آيا ميان جزيره العرب و غير جزيره العرب فرق است
مسئله ديگر كه باز بايد ما طرح كنيم اين است كه آيا اسلام ميان جزيره‏ العرب با غير جزيره العرب فرق ميگذارد ؟ يعنی يك جا را مركز اصلی‏ خودش تلقی كرده است و در مركز اصلی خودش نه مشرك ميپذيرد و نه اهل‏ كتاب و آن جزيره العرب است ولی در غير جزيره العرب اين مقدار سختگيری‏ ندارد مثلا با مشرك همزيستی ميكند و يا با اهل كتاب همزيستی ميكند و بالاخره آيا ميان جزيره العرب تفاوتی هست يا تفاوتی نيست . شك ندارد كه ميان مكه و غير مكه تفاوت است كه در آيات قبل از اين‏ آيه آمده : انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
. ولی آيا ميان همه جزيره العرب و غير جزيره العرب تفاوت هست يا نيست ؟ اين هم يك مسئله است . پيمان با كفار مسئله ديگر مسئله پيمان با مشركان است ، آيا ميشود مسلمين با آنها پيمان ببندند و قرارداد ببندند و اگر قرارداد بستند قراردادشان محترم‏ است يا محترم نيست ؟ و آيا لازم است محترم بشمارند يا لازم نيست ؟
چگونگی جنگ
بعد هم مسائل ديگری است . در وقتيكه جنگ را اسلام مشروع ميكند ، باصطلاح در كيفيت جنگ چه نوع جنگی را جايز ميداند ، چه نوع جنگی را جايز نمی‏داند ؟ باين معنا كه آيا مثلا قتل عام را جايز ميدانند يا جايز نميداند ؟ آيا كسانيرا كه شمشير بر نداشتند ، مثل پيرزنها ، بچه‏ها ، افراديكه‏
مشغول كار و كسب خودشان هستند ، آيا كشتن اينها را جايز می‏داند يا جايز نمی‏داند ؟ اينها همه مسائلی است كه بايد بحث شود . آياتيكه راجع بجهاد است در جاهای متعدد قرآن آمده است و ما با توفيق‏ خداوند كوشش ميكنيم همه آياتی را كه راجع بجهاد است جمع آوری كنيم تا نظر قرآن را در اين راه بدست بياوريم .

نخستين سؤال : مشروعيت جنگ
مسئله اول درباره اصل مشروعيت جهاد است ، درباره اين كه آيا صحيح‏ است كه در متن يك دين و در متن قانون آن ، قانون جنگ وجود داشته باشد يا نه ؟ معترض ميگويد : نه . چون جنگ بد است ، و دين هم هميشه بايد مخالف بديها باشد ، پس بايد مخالف جنگ باشد ، يعنی طرفدار صلح باشد . وقتی ميخواهد با جنگ مخالف باشد پس نبايد قانون جنگ داشته باشد و هيچوقت هم نبايد بجنگد . مسيحيها اينجور تبليغ ميكنند . ولی اين حرف‏ سست و بی اساس است .

جنگ يا تجاوز ؟
آيا جنگ مطلقا بد است ، حتی در مقام دفاع از يك حق و يا تهاجم و تجاوز بد است ؟ پس بايد مورد و منظور جنگ را بدست آورد كه‏ برای چه منظور و برای چه هدفی است . يكوقت است كه جنگ تهاجم است‏ يعنی مثلا فرد يا ملتی چشم طمع به حقوق ديگران ، مثلا به سرزمين ديگری‏
می‏دوزد ، چشم طمع به ثروت مردمی ميدوزد و با اينكه تحت تأثير جاه طلبی‏ فراوان و تفوق طلبی و برتری طلبی قرار ميگيرد و ادعا ميكند كه نژاد من‏ فوق همه نژادهاست و برتر از همه نژادهاست ، پس بر همه نژادهای ديگر بايد حكومت بكند .

اين هدفها هدفهای نادرست است . جنگی كه بخاطر تصاحب سرزمينی باشد ، يا بخاطر تصاحب ثروت مردمی باشد ، يا بخاطر تحقير مردمی باشد و بر اساس اين باشد كه اين مردم جنس پست ترند و ما جنس‏برتر ، و جنس برتر بايد بر جنس پست‏تر حكومت كند اين را می‏گويند تهاجم ، اين جنگ مسلما بد است و شك ندارد . جنگ برای تحميل عقيده را نيز جداگانه رويش صحبت‏ ميكنم .

جنگ دفاعی
ولی اگر جنگی برای دفع تهاجم باشد ، ديگری به سرزمين ما تهاجم كرده‏ است ، به مال و ثروت ما چشم دوخته است ، به حريت و آزادی و آقائی ما چشم دوخته و ميخواهد سلب كند و ميخواهد آقائی خود را بما تحميل كند ، اينجا دين چه بايد بگويد ؟ آيا بايد بگويد : جنگ مطلقا بد است ، دست‏

به اسلحه بردن بد است ، دست به شمشير بردن بد است ، ما طرفدار صلحيم ! بديهی است كه اين سخن مسخره است ، حريف دارد با ما می‏جنگد ، و ما با كسيكه به ما تهاجم كرده در حاليكه ميخواهد ما را بر بايد نجنگيم و از خودماندر واقع دفاع نكنيم ببهانه صلح ؟ ! اين صلح نيست ، اين تسليم است .

صلح غير از تسليم است
اينجا ما نميتوانيم بگوئيم ما چون طرفدار صلحيم با اين جنگ مخالفيم ، اين معنايش اين است كه ما طرفدار ذلت هستيم ، طرفدار تسليم هستيم . اشتباه نشود اين دوتا با يكديگر از زمين تا آسمان متفاوتند . صلح معنايش‏ اين است كه همزيستی شرافتمندانه . اما اين همزيستی شرافتمندانه نيست ، همزيستی است كه از يك طرف عين بی شرفی است بلكه از دو طرف عين بی‏ شرفی است از آنطرف بی شرفی تجاوزگری ، و از اين طرف بی‏شرفی تسليم شدن‏

در مقابل ظلم .
پس اين مغالطه را بايد از ميان برد اگر كسی بگويد كه من مخالف جنگيم‏ و جنگ مطلقا بد است چه جنگی كه تهاجم باشد و چه جنگی كه دفاع و مبارزه‏ با تهاجم باشد ، اشتباه كرده است . جنگ تهاجمی قطعا بد است و جنگ‏ بمعنی ايستادگی در مقابل تهاجم قطعا خوب است و از ضروريات زندگی بشر است .

قرآن هم باين مطلب اشاره ميكند بلكه تصريح ميكند . در يكجا ميفرمايد : و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ( بقره - 251 ) . در يكجا ميفرمايد : لهدمت صوامع و بيع و صلواه و مساجد يذكر فيها اسم‏ الله ( حج - 40 ) . اگر خداوند بوسيله بعضی از افراد بشر ، جلو بعضی‏
ديگر را نگيرد خرابی و فساد همه جا را ميگيرد ، و لهذا تمام كشورهای دنيا نيروی دفاع را برای كشور واجب و لازم ميدانند . يك ارتشی كه وظيفه‏اش‏ جلوگيری از تجاوز است وجودش لازم و ضروری است حالا يك كشور ارتش دارد برای تجاوز كردن به ديگران ، يكی ارتش دارد برای دفاع ، نگوئيد آنهم كه‏ ارتش دارد و تجاوز ندارد زورش نميرسد اگر داشته باشد آنهم تجاوز ميكند
، من باين مطلب كار ندارم ارتش داشتن برای دفاع برای هر كشوری واجب‏ است كه آنقدر نيرومند باشد تا جلو تجاوز را بگيرد .قرآن در اين زمينه ميگويد : و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط
الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم ( انفال - 60 ) . تا آن حديكه‏
ميتوانيد نيرو تهيه كنيد ، قدرت در سرحدهای خودتان متمركز كنيد . رباط
از ربط است ، ربط يعنی بستن ، رباط الخيل يعنی اسبهای بسته . اين تعبير
از آن جهت ذكر شده است كه در زمان قديم از باب اينكه قدرت را بيشتر
اسب تشكيل می‏داد البته هر زمانی شكل خاصی دارد قرآن ميگويد برای اينكه‏
رعب شما در دل دشمن قرار بگيرد و دشمن خيال تجاوز بساحت شما را در دماغ‏
خودش ندهد نيرو تهيه كنيد و نيرومند باشيد .
فرق اسلام و مسيحيت
ميگويند مسيحيت اين افتخار را دارد كه هيچ اسمی از جنگ در مسيحيت‏
نيست . اما ما ميگوئيم اسلام اين افتخار را دارد كه قانون جهاد دارد ،
مسيحيت كه جهاد ندارد چون هيچ چيز ندارد ، جامعه و قانون و تشكيلات‏
اجتماعی بر اساس مسيحيت ندارد تا قانون جهاد هم داشته باشد ، در
مسيحيت چيزی نيست چهار تا دستور اخلاقی است ، يك سلسله نصيحت‏ها است‏
از قبيل اينكه راست بگوئيد ، دروغ نگوئيد ، مال مردمرا نخوريد ، اين‏
ديگر جهاد نمی خواهد ، اسلام يك دينی است كه وظيفه خودش را و تعهد
خودش را اين ميداند كه يك جامعه تشكيل بدهد ، اسلام آمده
17
جامعه تشكيل بدهد ، آمده كشور تشكيل بدهد ، آمده دولت تشكيل بدهد ، آمده‏
حكومت تشكيل بدهد ، رسالتش اصلاح جهان است ، چنين دينی نميتواند
بی‏تفاوت باشد ، نميتواند قانون جهاد نداشته باشد ، همچنان دولتش‏
نميتواند ارتش نداشته باشد . مسيحيت دائره‏اش محدود است و اسلام‏
دائره‏اش وسيع است ، مسيحيت از حدود اندرز تجاوز نميكند . اما اسلام‏
تمام شؤون زندگی بشر را زير نظر دارد ، قانون اجتماعی دارد ، قانون‏
اقتصادی دارد ، قانون سياسی دارد ، آمده برای تشكيل دولت ، تشكيل حكومت‏
، آن وقت چطور ميتواند ارتش نداشته باشد ؟ چطور ميتواند قانون جهاد
نداشته باشد ؟
اسلام و صلح
پس اينكه يك عده ميگويند دين بايد هميشه با جنگ مخالف باشد و بايد
طرفدار صلح باشد نه طرفدار جنگ ، چون جنگ مطلقا بد است ، اشتباه است‏
. دين البته بايد طرفدار صلح باشد ، قرآن هم ميگويد : و الصلح خير .
صلح بهتر است ، اما بايستی طرفدار جنگ هم باشد ، يعنی در آنجا كه طرف‏
حاضر به همزيستی شرافتمندانه نيست و طرف بحكم اينكه ظالم است و
ميخواهد به شكلی شرافت انسانی را پايمال كند ما اگر تسليم بشويم ذلت را
متحمل شده‏ايم و بی‏شرافتی را به شكل ديگری متحمل شده‏ايم . اسلام ميگويد :
صلح ، در صورتيكه طرف آماده و موافق با صلح باشد ، اما جنگ ، در
صورتيكه طرف ميخواهد بجنگد .
شرايط جنگ
مسئله دوم اين است كه اسلام در چه شرايطی ميگويد جنگ كنيد . اولين آيه‏
ايكه در قرآن در باب جهاد آمده است - به نص و اتفاق جميع مفسرين - آيه‏


تحقیق درباره فلسفه و هدف جهاد


فلسفه و هدف جهاد


جهاد و آزادی عقیده


جنگ دفاعی


جنگ یا تجاوز


آیات مطلق درباره جهاد


مبارزه با اختناقمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سورس برنامه زن ذلیل شو

فیلم پیروزی با حمله واریانت فانتزی کاروکان Winning with the fantasy variation

مقاله ISI حسابداری با عنوان اجرای (پیاده سازی) مدیریت کیفیت جامع با هدف ارتقای عملکرد تولید و افزایش رضایت مشتری

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مهرابه یا محراب

ژورنال Approaches in modulating proline metabolism in plants for salt and drought stress tolerance: Phytohormones, mineral nutrients and transgenics از انتشارات الزویر

دانلود تحقيق پيرامون حسابداري و حسابرسي اجتماعي و محيطي فرمتdoc

پاورپوینت توضیح فناوری نوین ICF (دیوارهای باربر بتن آرمه با قالب عایق ماندگار)

آموزش بورس بین الملل - متا تریدر

بررسی ماهیت دوران نامزدی از نظر قانون مدنی و فقه امامیه

پاوورپوینت تغذیه در ورزش والیبال

مقاله ی عفاف و حجاب در دیگر کشور های جهان

دانلود بروشور با موضوع فواید انرژی هسته ای

دانلود بروشور با موضوع آشنایی با ماده مخدر شیشه

تصویر با کیفیت کاشیِ حوض و ترنج

مقاله انگلیسی محاسبه و معماری ابراجتماعی از طریق اشتراک گذاری و تخصیص منابع و ترجمه آن

کارافرینی

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Dell Studio XPS 1640

تحقیق درمورد مباحثی از شیمی2

دانلود پاورپوینت ایدز و هپاتیت

داستان عبرت آموز

پارک تفریحی در گذر زمان

مجله نیویورک تایمز 2017

تحقیق درباره آهك24ص

کاردرمنزل

تحقیق آماده در مورد فمینیسم در فراز و فرود پارادایم زمان

آموزش Excel سریع و آسان در فایل PDF

تاسیسات گرمایشی