دانلود رایگان

اصول تامین و نگهداری در سیستم های قدرت و ترانسفورماتورها - دانلود رایگاندانلود رایگان اصول تامین و نگهداری در سیستم های قدرت و ترانسفورماتورها

دانلود رایگان اصول تامین و نگهداری در سیستم های قدرت و ترانسفورماتورها از قسمت های مهم سیستم قدرت ، ترانسفورماتورهای قدرت و البته سیستم کابل است که برای فرستادن توان از ایستگاه های اصلی به مراکز بار استفاده می گردد . برای تضمین وجود بهترین سیستم قدرت با بالاترین میزان قابلیت و نیز بهترین تضمین در برابر خطاهای ترانسفورماتورهای قدرت باید اصول و شرایط لازم برای نصب ، تامین و نگهداری مورد توجه قرار گیرد .
عنوان صفحه
5 -ترانسفورماتورها
۱-۵ مقدمه
٢-۵ طبقه بندی ا نوع ترانسفورماتور
۳-۵ کاربرد و استفاده
۴-۵ اصول ترانسفورماتورها
۵-۵ پلاریته ترانسفورماتور ، علامت گذاری نهایی ، اتصالات
۶-۵ : ویژگی های ترانسفورماتور
۷-۵ نگهداری پیشگیرانه از ترانسفوماتور
۸-۵ آزمایش ترانسفورماتور
٩-۵ : ثبت شرایط آن لاین ترانسفورماتورها
١٠-۵ ثبت آن لاین برشی و برقگیرهای روشن
کابل ها و لوازم یدکی
6.1 مقدمه
6.2 ساخت و طبقه بندی کابل
6.3 مشخصات كابل
6.4 ثابت های الکتریکی
6.5 درجه بندي هاي كابل
6.6 انتخاب و كاربرد كابل
6.7 تاسيسات كابل ها
6.8 تعمير كابل ها
6.9 شكست هاي كابل و تحليل آن ها
6.10 تست ميداني كابل هاي ولتاژ متوسط
6.11 آخرين گرايش به نظارت شرايط كابل و ارزيابي فرسايش
6.12 روش هاي محل يابي نقص كابل
عنوان صفحه
جدول ۱-۵:
جدول ۲-۵:
جدول ۳-۵: دمای h۲۴ ماکزیمم از هوای سرد کننده (0C) را نمایش می دهد (شامل نوع ابزارها و ارتفاع آنها است)
جدول ٤-۵: مقادیر IR ترانسفوماتور
جدول ۵-۵ :
جدول ۶-۵ :
جدول۷-۵ مقاومت سیم پیچ DC است.
جدول 8-5
جدول ۹-۵: آزمایش دی الکتریک Ac
. جدول ١٠-۵ : اعداد ارقام مربوط به فرکانس و مدت زمان را نشان می دهد .
جدول ١١-۵ : ویژگی های طبقه بندی (DGA) آن لاین را نمایش می دهد و شامل ویژگی ها و تعداد و گازها ، پوشش اختلال و قیمت و دارایی ترانسفورماتور است و شامل تعداد و گازهای ٨ و۳و ۲و ١ است
جدول 6.1 دماي بار اضافي فوق العاده كابل هاي عايق كاري شده با لاستيك
جدول 6.3 داده هاي پيشنهاد شده خمش براي كابل
جدول 6.4 ولتاژهاي تست VLF براي شكل موج كوسينوسي قائم الزاويه هر
جدول 6.4 ولتاژهاي تست VLF براي شكل موج سينوسي هر
جدول 6.6 خلاصه روش هاي موقعيت يابي نقص كابل
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل ۱-۵ : ساختار هسته ۳ فاز را نمایش می دهد .
شکل ۲-۵:
شکل ۳-۵ : نمودار اتصال و مدار یک ترانسفورماتور را نمایش می دهد
شکل۵-۵:a) مدار معادل ساده شده ترانسفورماتور b)بردارمدار معادل ساده شده ترانسفورماتور را نماش می دهد
شکل ۵-۶ : ارائه گرافیکی از یک ترانسفورماتور قدرت را نمایش می دهد
شکل ۷-۵: درصد مدار معادل یک ترانسفورماتور را نمایش می دهد
شکل۸-۵:a)پلاریته کاهشی از ترانسفورماتور تک فاز b) اتصال برای آزمایش پلاریته و c)برایند ولتاژ در طول H_1 و X_1
شکل ۵-۹ : a) پلاریته افزایشی از ترانسفورماتور تک فاز را نمایش می دهد . b) اتصالات برای آزمایش پلاریته را نمایش می دهد . c)برایند ولتاژ در طول (H_1) و ( x_2) را نمایش می دهد .
شکل ۵-۹ : a) پلاریته افزایشی از ترانسفورماتور تک فاز را نمایش می دهد . b) اتصالات برای آزمایش پلاریته را نمایش می دهد . c)برایند ولتاژ در طول (H_1) و ( x_2) را نمایش می دهد .
شکل ۱۰-۵ اتصالات ترانسفورماتور تک فاز را نمایش می دهد. a) اتصالات سریالی b) اتصالات موازی را نمایش می دهد
شکل ۱۱-۵ : اتصالات سه فاز و جایگزینی زاویه ای را نمایش می دهد .
شکل ۱۲-۵ : علامت گذاری نهایی ترانسفورماتور سه فاز را نمایش می دهد
شکل ۱۳-۵ : رابطه فازور (برداری) ولتاژهای بخش کم و بخش بزرگ را نمایش می دهد .
شکل ۱۴-۵: یک ترانسفوماتور (150kva)تهویه شده نوع dryبا اهداف کلی وپوشش جلویی و بستن سیم پیچ – هسته را نمایش می دهد.
شکل۱۵-۵: ترانسقوماتورهای پر شده با روغن که ۳ فاز است در شکل نمایشی داده شده است
شکل ۱۶-۵: آزمایش دهندگان a)میل لنگ دستی(T TR) b) T TR الکترونیکی دستی c) TTR الکترونیکی۳فاز را نمایش می دهد .
شکل ۱۷-۵: a) اتصالات مجموعه آزمایش(TTR) b) اتصالات آزمایشی برای بررسی نول برای T TR و c)
اتصالات آزمایشی برای بررسی صفر برای T TR را نمایش می دهد .
شکل ١٨-۵ : b,a ) بررسی متداوم برای سیم پیچ ترانسفورماتور را نمایش می دهد . بررسی متداوم و بررسی فاز برای این ۳ ترانسفورماتور سیم پیچ را نمایش می دهد .
شکل ١٩-۵: بررسی پلاریته که از روش (kick) استفاده می کند .
شکل (۲٠-۵) : تحلیل کننده پاسخ قطع و اسکن (m5300) را نمایش می دهد .
شکل ۲١-۵: اهم سنج ترانسفورماتور مقاومت کم را نمایش می دهد
(شکل ۲۲-۵ : آزمایش دهنده IR و اهم سنج ) را نمایش می دهد .
شکل ۲4-۵ : a) مدار اصلی از زمان tc ارزیابی ولتاژ بازیافت را نمایش می دهد . b) ارزیابی RVM سیکل ارزیابی و کمیت های مثبت شده در طول یک چرخه را نمایش می دهد C) ولتاژ بازیافت V را به عنوان یک کاربردی از زمان (tc) نمایش می دهد .
شکل ۲٤-۵ : ولتاژ بازیافت (۵٤۶۲ Rvm) را نمایش می دهد
شکل ۲۵-۵ : تشکیل و انجام آزمایش Rvm بر یک ترانسفورماتور قدرت را نمایش می دهد .
شکل ۲۶-۵: منحنی های طیفی پلاریته متناسب با a) رطوبت در .c۲۵ و b) فرسایش در ١۲٠ را نمایش می دهد .
شکل ۲۶-۵ : منحنی های طیف پلاریته متناسب a)با رطوبت در دمای .c ۲۵ را نمایش می دهد b) فرسایش در دمای .c١۲٠ را نمایش میدهد
شکل ۲۷-۵ : مانیتور ٨ Gas Guard نمایش می دهد
شکل ۲٨-۵ : سیستم خود تشخیص (۲٠٠٠ TMD S) برای ثبت ترانسفورماتور را نمایش می دهد .
شکل (29-5)
شكل 6.1 توزيع فشار ولتاژ در شكاف هاي هوايي بين لايه هاي رسانا و عايق كاري.
شكل 6.2 (a) كابل هم مركز خنثي و (b) كابل پوششي با ولتاژ متوسط
شكل 6.3 شكل هندسي كابل: (a) كابل يك رسانايي و (b) كابل سه رسانايي
شکل 6.4 کابل تک رسانا بطور نامتقارن فاصله گذاری شده اما بطور کامل جابجا کرده.
شكل 6.5 تاثير دماي محيط روي درجه بندي جريان
شكل 6.6 ضخامت عايق كاري براي كابل تسمه اي سه فاز
جدول 6.2
شكل 6.7 (a) كابل در مجرا و (b) كابل زره اي بهم قفل شده در قفسه
شكل 6.8 انواع نقص كابل ها
شكل 6.9 روش پل حلقه Murry
شكل 6.10 روش اندازه گيري پل خازني
شكل 6.11 روش جريان شارژي براي موقعيت نقص
شكل 6.12 فرم هاي نوعي موج براي شرايط مدار كوتاه در كابل.
شكل 6.13 روش ايمپولز براي موقعيت نقص
شكل 6.14 مجموعه تست هاي تخليه خازن، 20kV با ظرفيت سوخته 60mA.
شكل 6.15 روش اختلاف پتانسيل پوشش DC
شكل 6.16 تعيين محل نقص در كابل اوليه
شكل 6.17 روش تقسيم و تسليم
شكل 6.18 روش پل تعيين محل نقص كابل
شكل 6.19 روش TDR موقعيت يابي نقص
شكل 6.20 روش انعكاس قوس تعيين محل نقص
شكل 6.21 روش پالس موج تعيين محل نقص كابل
شكل 6.22 تكنيك كشف ايمپولز الكترومغناطيسي با استفاده از متر قطبي و مبدل زلزله نگاري
شكل 6.23 تكنيك كشف ايمپولز الكترومغناطيسي
شكل 6.24 روش گراديان ولتاژ
فرمت: ورد


پایان نامه


اصول تامین و نگهداری در سیستم های قدرت و ترانسفورماتورها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

مقاله: اخلاق و عرفان اسلامي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 درآمد عملياتي

پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا

Electrical Safety Handbook هند بوک ایمنی در برق انگلیسی john cadic third edition

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو

تحقیق درباره شیمی سبز و کاربرد آن

پکیج رویایی کسب درامد اینترنتی

راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی-براساس کتاب محمود علیمحمدی و حسن خلیلی-پیام نور

تحقیق در مورد ناهنجاری های رفتاری کودکان

دانلود کتاب مهارت های هفت گانه ICDL بصورت PDF (کامل ترین مجموعه)

برنامه ریزی کالبدی

عقاب

فایل فلش مارشال Marshal ME-711 MT6582 با مین برد MZ706-D3_V2

پاورپوینت درمورد انرژی وانتقال آن

آموزش رفع مشکل DRK گوشی سامسونگ SM-G925I android 6.0.1

تحقیق در مورد مدد کاری word

دانلود تحقیق پيغمبر اسلام يا برانگيخته شدن آن حضرت به مقام عالى نبوت و خا