دانلود رایگان

درمورد رله ها و سیستم قدرت و... - دانلود رایگاندانلود رایگان امیدواریم بتونین اطلاعات مورد نظرتونو ازسایت ما دانلود کنین

دانلود رایگان درمورد رله ها و سیستم قدرت و... انلود در مورد رله ها و سیستم قدرتو...
تعداد صفحه:104
فرمت فایل : ورد قابل ویرایش
بررسي توزيع ولتاژ و شار حرارتي در قرص هاي Zno در برق گيرهاي فشار قوي با كمك روش عناصر محدود :
هر تجهيز در سيستم فشار قوي براي ولتاژ معيني ساخته مي شود ولي درطول كار، اضافه ولتاژهايي پيش مي آيند كه ممكن است براي دستگاه خطرناك باشند. به منظور جلوگيري از خطر اضافه ولتاژها بايد از طرفي مقدار اضافه ولتاژ را تا حد ممكن پايين آورد و از طرف ديگر استقامت عايقي تجهيز را بيشتر از سطح اضافه ولتاژهايي كه ممكن است حادث شوند، انتخاب كرد. اضافه ولتاژها را نمي توان به طور كلي حذف كرد بنابراين براي جلوگيري از آسيب ديدن تجهيزات شبكه، بايد تا حد امكان آنها را محدود كرد. برق گيرهاي اكسيد روي يكي از رايج ترين تجهيزاتي هستند كه بدين منظور به ويژه براي محافظت از ترانس هاي گران قيمت فشار قوي مورد استفاده قرار مي گيرند. برق گيرها باعث مي شوند كه دامنه اضافه ولتاژهاي اعمال شده به تجهيز فشار قوي كاهش يافته و در نتيجه امكان سوختن آن كمتر شود. توزيع ميدان الكتريكي دردستگاههاي فشار قوي و ايزولاتورها علاوه بر خواص الكتريكي المان ها و نوع ماده عايقي به كار رفته در آنها، به شكل و محل قرار گرفتن الكترودهاي فلزي نيز بستگي دارد. بنابراين به سبب بكارگيري قسمت هاي متعدد فلزي در آنها و ايجاد خازن هاي پراكندگي، داراي توزيع غير يكنواخت ولتاژ هستند، اندازه گيري ولتاژ و جريان در ترمينال هاي برق گير، روش مناسبي براي نشان دادن تاثير شكل و محل قرار گرفتن الكترودهاي شناور بر نحوه توزيع ميدان نخواهد بود. روش هاي تست عملي براي اندازه گيري ولتاژ و جريان درنقاط مختلف برق گير نيز طبق معمول وقت گير و پرهزينه هستند. بنابراين بهتر است به دنبال جايگزين عملي مناسب بدين منظور باشيم. برق گير اكسيد روي فاقد فاصله هوايي است و همواره تحت تنش ولتاژ قرار دارد. در نتيجه جريان نشتي كوچكي در رنج چند ميكروآمپر از آن مي گذرد. در حالت كار عادي سيستم (ولتاژهاي نزديك به ولتاژ نامي شبكه)، مؤلفه خازني جريان نشتي در برق گير اكسيد روي مولفه غالب است به طوريكه مي تواند حتي به 40 برابر مولفه مقاومتي نيز برسد. بنابراين در اين شرايط اگر سطح خارجي برق گير را عاري از آلودگي فرض كنيم، مي توان شبكه خازني معادلي را براي برق گير ارايه داد. در اينجا روشي براي تعيين شبكه خازني معادل برق گير ارايه شده است كه هم براي برق گير سالم و هم براي برق گير آسيب ديده كاربرد دارد در اينجا به كمك روش عناصر محدود، نخست مقادير عددي ميدان درنقاط مختلف سيستم مورد نظر محاسبه شده است. سپس مقادير به دست آمده براي ميدان جهت محاسبه بارهاي القايي در الكترودها به كار گرفته مي شوند. در نهايت با داشتن بار كلي القا شده و همچنين مقدار ولتاژ در هر الكترود، ظرفيت هاي خازني مختلف در بر ق گير محاسبه مي شوند. توزيع ولتاژ در برق گير به گونه اي است كه قسمت هاي بالايي كه به الكترود فشار قوي نزديكترند، تحت تنش ولتاژ بالاتر قرار دارند و بالطبع بايد تنش هاي حرارتي بيشتري را نيز تحمل كنند. بنابراين بايد تا حد امكان توزيع ولتاژ را يكنواخت كرد. بعضي تغييرات در شكل هندسي اجزاي برق گير مي تواند به مانند خواص الكتريكي اجزاي تشكيل دهنده آن، در توزيع ولتاژ تاثيرگذار باشد. لذا عواملي مانند شكستگي سپرها و تاثير Grading Ring و … مورد بررسي قرار گرفته اند. كليه شبيه سازي ها به روش عناصر محدود به كمك نرم افزار
Pc-Opera 8.7 در فضاي سه بعدي انجام شده اند.
از نقطه نظر حرارتي نيز افزايش حرارت ناشي از جذب انرژي صاعقه يا اضافه ولتاژ در المان اكسيد روي مي تواند باعث ناپايداري حرارتي يا ايجاد Hot Spot در نقاطي از برق گير شود. با بررسي توزيع حرارت در برق گير نقاطي كه تحت تنش حرارتي بيشتري قرار گرفته و بايد در طراحي به آنها توجه كرد مشخص شده است. بررسي توزيع حرارت در برق گير نيز به روش عناصر محدود و به كمك نرم افزار Pc-Opera 8.7 كه قابليت كوپل كردن ميدان هاي الكتريكي و حرارتي را داراست، در فضاي دو بعدي انجام گرفته است.
بررسي و امكان سنجي انتقال تكنولوژي ساخت توربين هاي بادي جهت نيروگاه هاي بادي :
يكي از مسائلي كه بشر در سال هاي پاياني قرن بيستم به طور گسترده اي به آن پرداخت، معضلات توليد انرژي با سوخت هاي فسيلي و محاسن فراوان انرژي هاي پاك بوده است. اين نوع از انرژي ها را انرژي هاي تجديدپذير نيز مي گويند. عمده ترين اين انرژي ها: خورشيدي، آبي، زمين گرمايي و بادي است. از ميان اين انواع، انرژي باد به خاطر نياز به سرمايه گذاري كمتر و بازدهي بيشتر، همچنين تكنولوژي ساده تر به سرعت مورد اقبال واقع شده و بهره برداري از آن به طور گسترده اي در كشورهاي پيشرفته ‎آغاز شد.
كشور ما به خاطر بادخيز بودن داراي انرژي بالقوه اي حداقل معادل 6500 مگاوات است. اين رقم در مقايسه با كل توليد 25000 مگاوات انرژي برق در كشور قابل ملاحظه است.
در حال حاضر تنها 10 مگاوات از اين انرژي بالقوه و تميز در حال استحصال در كشور است. (در مقايسه با 12000 مگاوات توربين نصب شده در كشور آلمان)
در اين پروژه ضمن بيان مشروح مزاياي انرژي باد، با معرفي بهينه ترين نوع توربين بادي قابل استفاده در كشور، امكان سنجي ساخت اين نوع توربين از دو جنبه 1) توجيه و صرفه اقتصادي و 2) امكان تكنولوژيكي ساخت در داخل را مورد بررسي كامل قرار خواهيم داد.
شبيه سازي جامع شبكه هاي برق :
آناليز جامع در بهبود كيفيت توسعه و بهره برداري از شبكه هاي برق و ارضاي توام شاخصه هاي مطلوب توليد و مصرف، از نقش غيرقابل انكاري برخوردار است. با اين حال ابعاد و پيچيدگي شبكه هاي به هم پيوسته امروزي و همين طور آتي تحقق اين امر را با چالش هايي مواجه مي سازد كه ديگر راهكارهاي آناليز متمركز معمول را ياراي پاسخ گويي به آنها نيست. نياز به توان محاسباتي قابل ملاحظه، محدوديت هاي كنترل بلادرنگ، محدوديت در سطوح دسترسي به اطلاعات نواحي شبكه و … برخي از موانع موجود در مسير تحقق آناليز جامع شبكه هاي برق توسط راهكارهاي آناليز متمركز هستند. در رساله حاضر با هدف مرتفع كردن نقصان هاي ياد شده و در قالب طرح تحقيقاتي – كاربردي شبيه سازي جامع شبكه هاي برق، امكان بررسي همه جانبه شبكه هاي برق به كمك شبيه سازي توزيع شده آنها در بستر شبكه هاي يارانه اي، فراهم شده است. بر اين اساس و متاثر ازايده حل تكه اي شبكه هاي بزرگ مقياس يا Diakoptics و ياري گرفتن از شيوه آناليز
حساسيت بزرگ مقدار
(Large Change Sensitivity Analysis) متدي رياضي براي حل تكه اي معادلات پخش بار و خطا به عنوان اساسي ترين محاسبات مورد نياز در شبكه هاي برق، توسعه داده شده كه با دقتي قابل توجه نتايج يكساني را با حالت حل شبكه يكپارچه و تجزيه نشده ارايه مي دهد. نتايج حاصل از شبيه سازي توزيع شده شبكه هاي برق توسط نرم افزار پاشا بر روي شبكه هايي به بزرگي 3000 باس بار (بزرگترين شبكه قابل دسترسي براي مولف) در ابعاد و اجزاي مختلف بر روي شبكه رايانه اي دانشكده برق، همگي حكايت از صحت، سقم و قابليت اطمينان نتايج راهكار ارايه شده دارند.


مديريت سيستم انتقال با قيمت گذاري ATC :

بهره وري پايين سيستم قدرت سنتي در تامين انرژي الكتريكي


تحقیق


پژوهش


مقاته


کاراموزی


و

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه بیوشیمی دکتر اکبر جعفر نژاد (گروه آموزشی دکتر خلیلی)

كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

خلاصه جامع ایمنولوژی پزشکی ابوالعباس

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تحقیق آماده در مورد راهکارهاي ايجاد آرامش در زندگي فردي و اجتماعي

رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های زندگی با تأکید بر مهارت‌‌های پیش از ازدواج و سازگاری زناشویی فرزندان شاهد، جانباز و آزاده‌ی استان

تاریخچه بیماری هلندی

پروژه بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت. doc

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

دانلود ریکاوری twrp گوشی HTC ONE M7_U اندروید 5 با لینک مستقیم

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

دانلود فایل فلش فارسی گوشی Samsung Galaxy S6 Edge Plus اندروید 6.0.1 با مشخصه G928CXXU2BPE8_OJV2BPE8 با لینک مستقیم

پیدایش عکاسی در جهان

نمونه فرم خام قرارداد مدیریت پیمان

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

دانلود گزارش تخصصی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

دانلود پروژه تحقيق كارگاه اصول اندازه‌گيري كاهش آلودگي زيست محيطي با كاربرد الكل در سوخت خودرو (word)

نمونه فرم خام قرارداد خرید خدمات فنی و مهندسی

پروژه رشته حقوق در باره ی عقد وقف. doc

دانلود تحقیق آسیب هاي مينيسيک زانو

جزوه آموزش ترمودینامیک شیمیایی

پاورپوینت درباره تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی

بروشور حجاب

تحقیق درباره رویدادهای مهم هنری قرن بیستم

تحقیق آماده در مورد واکاوی برخی از الگوهای قرآنی در رفتار و سیره امام خمینی ره