دانلود رایگان

تحقیق درباره تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن(pdf) - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی و . . . اگر فایل مورد نظرتان وجود نداشت بااین شماره 09386294774 ارتباط برقرار کنید اگر مقدور بود برایتان فراهم می شود .با تشکر

دانلود رایگان تحقیق درباره تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن(pdf) ﭼﮑﯿﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ و ﺗﺤـﻮﻻت وﺳـﯿﻌﯽ رو ﺑـﻪ رو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷـﺎﺧﻪ اي از ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن، ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺺ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺟﺪي ﭘﯿﺶ روي ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ در ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم، راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺑﺮاي دﺳﺖ اﻧـﺪرﮐﺎران ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي ﮐـﻼن، اﺳـﺎﺗﯿﺪ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن :ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﯾﯽ، ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪا ري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ، راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
٢
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن واژه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮي را در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨ ﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ، اﻣﻨﯿﺖ، اﻗﺘﺼﺎد، ﺗﺠﺎرت، ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻫﻮﯾﺖ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻓﻨﺎوري، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﮑﻞ و ﻧﻤﻮد ﺟﺪﯾﺪي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .روﻟﻨﺪ راﺑﺮﺗﺴﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل ﺷﺪن ﺻﻔﺎت ﺧﺎص و ﺧـﺎص ﺷـﺪن ﺟﻬـﺎن ﺷـﻤﻮﻟﯽ ﻫﺎﺳـﺖ .(1382 )اﺳﻼﻣﯽ، ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺟﻮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻫﺎ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﮔﺴﺘﺮده اي را ﭘﺪﯾﺪ آورده و ذﻫﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ از ﺷـﺎﺧﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﻮﮐﻬﺮﺟﯽ، 1382(، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻬﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن در اﻣـﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮز ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران آن را در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﻌﺮﯾﻒ و روﻧﺪ آن ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد، ﻧﻘـﺶ اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫـﺎي ﭘـﯿﺶ روي اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿـﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ، ﮐﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ا ز ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد :ﻧﺨﺴﺖ اﻫﻤﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺟﻠـﺐ ﮐـﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد .دوم، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧﺪ .ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻫﺎ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎ رﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮوري اﺳﺖ .و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑـﻪ آﯾﻨـﺪه
٣
ﺣﯿﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﺘﺎﺑﺪاران و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﻃﺮز ﺑﺮآﯾﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن واژه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﺎﻟﯽ روز اﻓﺰون ﮐﺎﻻ، ﺧ ﺪﻣﺎت، ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﻓﻨـﺎوري ﻫـﺎ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎم ﻫﺎي آن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻋﺮﺻﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﺳـﺮﯾﻊ ﺗـﺮ G )ﺷﺪه اﺳﺖ lobalization, 2002.( در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎﯾﭙﺮدﯾﮑﺸﻨﺮي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺰ ﻟﻪ رﺷﺪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه Hyperdictionary )اﺳﺖ , .(در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ 2002 ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻬـﺎﻧ ﯽ ﺷـﺪن در ﻋﺮﺻـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 1960 ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اواﺧﺮ دﻫﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷـﺪن ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻓﻘـﺎت ﺗﺠﺎرت آزاد، ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎ و ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻫـﺎ را .(1379 ﭘﺎك ﮐﺮده و دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ )راﺑﺮﺗﺴﻮن، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ واژه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه اﻗﺘﺼﺎدي اﺷﺎره دارد .اﻣـﺎ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن را اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫ ﻨﮕﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳـﺎزد .اﯾـﺪه ﻫـﺎ، آﯾـﯿﻦ ﻫـﺎ، ﺣﺮﮐﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻗﺒﯿﻞ آن ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﻠـﯽ ﺣﺮﮐـﺖ Kluver )ﻣﯽ ﮐﻨﺪ , 2000.(جنگ روانی


ددتحقیق


رشنال


داستان


رز


دانشجو


دانشگاه


وبلا


برنامه


نویسی


اندروید


ایران


اینترنت


سی


شارپ


زبان


درس


دانلود


مدرسه


استاد


تهران


تبریز


م


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

مقاله: اخلاق و عرفان اسلامي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 درآمد عملياتي

پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو

تحقیق درباره شیمی سبز و کاربرد آن

راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی-براساس کتاب محمود علیمحمدی و حسن خلیلی-پیام نور

تحقیق در مورد ناهنجاری های رفتاری کودکان

دانلود کتاب مهارت های هفت گانه ICDL بصورت PDF (کامل ترین مجموعه)

برنامه ریزی کالبدی

عقاب

فایل فلش مارشال Marshal ME-711 MT6582 با مین برد MZ706-D3_V2

پاورپوینت درمورد انرژی وانتقال آن

آموزش رفع مشکل DRK گوشی سامسونگ SM-G925I android 6.0.1

تحقیق در مورد مدد کاری word

دانلود تحقیق پيغمبر اسلام يا برانگيخته شدن آن حضرت به مقام عالى نبوت و خا

دانلود تحقیق ارزش يابي رويكرد اساسي درس تربيت بدني

پارپوینت فصل ده - کتاب تئوری سازمان مدیریت دولتی دکتر روحی عیسی لو- بنی هاشم