دانلود رایگان

تهية برنامه ساماندهي سكونت گاه هاي غيررسمي و اقدامات توانمندسازي اجتماع هاي آ نها با تأكيد بربهسازي شهري ورامين (گزارش مرحله سوم) - دانلود رایگاندانلود رایگان فروش انواع فایلهای ورد گزارشات طرح و پاورپوینت و کارهای کلاسی و نقشه های GIS

دانلود رایگان تهية برنامه ساماندهي سكونت گاه هاي غيررسمي و اقدامات توانمندسازي اجتماع هاي آ نها با تأكيد بربهسازي شهري ورامين (گزارش مرحله سوم) 1 - روش شناسي .......................................................................................................................................................................... 2
2 - چكيده (نحوه رسيدن به بروندادها) ........................................................................................................................................ 7
3 - بررسي پيمايشي و شناخت ويژگيهاي جمعيتشناسي، اقتصادي- اجتماعي و كالبدي ............................................................ 8
محله هاي هدف .......................................................................................................................................................................... 8
-1- محله جوادالائمه (لرآباد) .............................................................................................................................................. 9 3
1-1- - ويژگي هاي جمعيتشناختي ................................................................................................................................ 9 3
جمعيت، خانوار و تراكم .......................................................................................................................................... 9 
ساختار سني .......................................................................................................................................................... 10 
نسبت جنسي ......................................................................................................................................................... 11 
ميزان رشد طبيعي - مهاجرت و جابه جايي جمعيت ................................................................................................ 11 
2-1- - ويژگي هاي اجتماعي- اقتصادي ........................................................................................................................ 12 3
شكل گيري ........................................................................................................................................................... 12 
تركيب قومي ......................................................................................................................................................... 12 
روابط درون محله اي و سرماية اجتماعي .................................................................................................................. 12 
قشربندي اجتماعي ................................................................................................................................................. 13 
بازتاب فقر در فضا و امكانات ................................................................................................................................ 14 
سواد و تحصيلات ................................................................................................................................................. 14 
گروه هاي ذي نفع ................................................................................................................................................... 15 
عناصر هويت بخش ................................................................................................................................................ 16 
وضعيت و بازار زمين و مسكن ............................................................................................................................... 16 
وضعيت سند ......................................................................................................................................................... 16 
قيمت ملك ........................................................................................................................................................... 16 
بازار رهن و اجاره ................................................................................................................................................. 17 
وضعيت معاملات و گرايش بازار ............................................................................................................................ 17 
3-1- - ويژگيهاي كالبدي ......................................................................................................................................... 18 3
ساختار و سيماي كلي محله ................................................................................................................................... 18 
سازمان فضايي....................................................................................................................................................... 19 
كاربري قطعات ..................................................................................................................................................... 21 
مالكيت ................................................................................................................................................................. 22 
وضعيت معابر درون بافت ...................................................................................................................................... 22 
وضعيت ابنيه .......................................................................................................................................................... 26 
چالش ها و كمبودهاي موجود در محله ................................................................................................................... 29
4-1- - نيازسنجي و شناخت ظرفيت ها و اولويت هاي محلي ........................................................................................... 31 3
مهم ترين مشكلات شناسايي شده ............................................................................................................................ 31 
اصلي ترين مشكلات .............................................................................................................................................. 33 
سطح رضايت مندي ............................................................................................................................................... 34 
امكان مشاركت محلي ........................................................................................................................................... 35 
-2- محله گل تپه (گرگ تپه) يا شهرك مدرس .................................................................................................................. 36 3
1-2- - ويژگي هاي جمعيت شناختي ............................................................................................................................ 37 3
جمعيت، خانوار و تراكم ....................................................................................................................................... 37 
ساختار سني .......................................................................................................................................................... 37 
نسبت جنسي ......................................................................................................................................................... 38 
ميزان رشد طبيعي - مهاجرت و جابه جايي جمعيت ................................................................................................ 38 
2-2- - ويژگي هاي اجتماعي-اقتصادي ........................................................................................................................ 39 3
شكل گيري ........................................................................................................................................................... 39 
تركيب قومي ......................................................................................................................................................... 39 
روابط درون محله اي و سرماية اجتماعي ................................................................................................................. 40 
قشربندي اجتماعي ................................................................................................................................................. 40 
بازتاب فقر در فضاها و امكانات .............................................................................................................................. 41 
سواد و تحصيلات ................................................................................................................................................. 42 
گروه هاي ذي نفع .................................................................................................................................................. 42 
عناصر هويت بخش ............................................................................................................................................... 43 
وضعيت بازار زمين و مسكن ................................................................................................................................. 43 
3-2- - ويژگي هاي كالبدي ........................................................................................................................................ 45 3
سازمان فضايي....................................................................................................................................................... 45 
كاربري قطعات ..................................................................................................................................................... 46 
مالكيت ................................................................................................................................................................. 47 
وضعيت معابر درون بافت ...................................................................................................................................... 48 
وضعيت ابنيه .......................................................................................................................................................... 51 
چالش ها و كمبودهاي موجود در محله ................................................................................................................... 54 
جمع بندي.................................................................................................................................................................. 55
4-2- - نيازسنجي و شناخت ظرفيت ها و اولويت هاي محلي ........................................................................................... 55 3
مهم ترين مشكلات شناسايي شده ............................................................................................................................ 56 
سطح رضايت مندي ............................................................................................................................................... 58 
امكان مشاركت محلي ........................................................................................................................................... 5
1-3- - ويژگيهاي جمعيتشناختي .............................................................................................................................. 60 3
جمعيت، خانوار و تراكم ....................................................................................................................................... 60 
ساختار سني .......................................................................................................................................................... 60 
نسبت جنسي ......................................................................................................................................................... 61 
ميزان رشد طبيعي - مهاجرت و جابجايي جمعيت .................................................................................................. 61 
2-3- - ويژگي هاي اجتماعي-اقتصادي ........................................................................................................................ 61 3
شكل گيري ........................................................................................................................................................... 61 
تركيب قومي ......................................................................................................................................................... 62 
روابط درون محله اي و سرماية اجتماعي ................................................................................................................. 63 
قشربندي اجتماعي ................................................................................................................................................. 64 
بازتاب فقر در فضا و امكانات ................................................................................................................................ 64 
سواد و تحصيلات ................................................................................................................................................. 65 
گروه هاي ذينفع ................................................................................................................................................... 65 
عناصر هويت بخش ................................................................................................................................................ 65 
وضعيت بازار زمين و مسكن .................................................................................................................................. 66 
3-3- - ويژگيهاي كالبدي ......................................................................................................................................... 67 3
سازمان فضايي....................................................................................................................................................... 67 
كاربري قطعات ..................................................................................................................................................... 68 
وضعيت معابر درون بافت ...................................................................................................................................... 69 
وضعيت ابنيه .......................................................................................................................................................... 73 
چالش ها و كمبودهاي موجود در محله ................................................................................................................... 75 
جمع بندي.................................................................................................................................................................. 76
4-3- - نيازسنجي و شناخت ظرفيت ها و اولويت هاي محلي ........................................................................................... 77 3
اصلي ترين مشكلات .............................................................................................................................................. 78 
سطح رضايت مندي ............................................................................................................................................... 79 
امكان مشاركت محلي ........................................................................................................................................... 79 
-4- محله امام زاده علي .................................................................................................................................................... 81 3
1-4- - ويژگيهاي جمعيتشناختي .............................................................................................................................. 82 3
جمعيت، خانوار و تراكم ....................................................................................................................................... 82 
ساختار سني .......................................................................................................................................................... 82 
نسبت جنسي ......................................................................................................................................................... 82 
ميزان رشد طبيعي - مهاجرت و جابهجايي جمعيت ................................................................................................ 83 
2-4- - ويژگيهاي اجتماعي-اقتصادي ......................................................................................................................... 83
تركيب قومي ......................................................................................................................................................... 84 
روابط درون محله اي و سرمايه اجتماعي ................................................................................................................. 84 
قشربندي اجتماعي ................................................................................................................................................. 85 
بازتاب فقر در فضاها و امكانات .............................................................................................................................. 85 
سواد و تحصيلات ................................................................................................................................................. 86 
عناصر هويت بخش ............................................................................................................................................... 87 
وضعيت بازار زمين و مسكن ................................................................................................................................. 87 
وضعيت معاملات و گرايش بازار ............................................................................................................................ 88 
3-4- - ويژگي هاي كالبدي ........................................................................................................................................ 89 3
سازمان فضايي....................................................................................................................................................... 89 
كاربري قطعات ..................................................................................................................................................... 90 
مالكيت ................................................................................................................................................................. 91 
وضعيت معابر درون بافت ...................................................................................................................................... 91 
كيفيت معابر .......................................................................................................................................................... 93 
شيب زمين و شبكه دفع آب هاي سطحي ................................................................................................................. 93 
وضعيت ابنيه .......................................................................................................................................................... 94 
چالش ها و كمبودهاي موجود در محله ................................................................................................................... 96 
جمع بندي.................................................................................................................................................................. 97
4-4- - نيازسنجي و شناخت ظرفيت ها و اولويت هاي محلي ........................................................................................... 98 3
مهم ترين مشكلات شناسايي شده ........................................................................................................................... 98 
اصلي ترين مشكلات .............................................................................................................................................. 99 
سطح رضايت مندي ............................................................................................................................................. 100 
امكان مشاركت اجتماعي .................................................................................................................................... 100 
-5- محله ده شريفا .............................................................................................................................................................. 101 3
1-5- - ويژگيهاي جمعيتشناختي ............................................................................................................................ 102 3
ساختار سني جمعيت .......................................................................................................................................... 102 
شاخص هاي نسبت جنسي ................................................................................................................................... 103 
2-5- - ويژگي هاي اجتماعي- اقتصادي ..................................................................................................................... 103 3
شكل گيري ......................................................................................................................................................... 103 
قشربندي اجتماعي ............................................................................................................................................... 104 
امكانات .............................................................................................................................................................. 104 
سواد ................................................................................................................................................................... 104 
وضعيت بازار زمين و مسكن ................................................................................................................................ 1
3-5- - ويژگي هاي كالبدي ...................................................................................................................................... 105 3
سازمان فضايي..................................................................................................................................................... 105 
كاربري قطعات ................................................................................................................................................... 107 
وضعيت معابر درون بافت .................................................................................................................................... 108 
كيفيت معابر ........................................................................................................................................................ 110 
شيب زمين و شبكه دفع آب هاي سطحي ............................................................................................................... 110 
وضعيت ابنيه ........................................................................................................................................................ 112 
چالش ها و كمبودهاي موجود در محله ................................................................................................................. 114 
جمع بندي................................................................................................................................................................ 115
-2- بررسي برنامه هاي موجود بهسازي و خدمات رساني شهري در محله هاي هدف ............................................................ 116 3
1-2- - توانسنجي شهرداري ....................................................................................................................................... 116 3
2-2- - برنامه هاي موجود ........................................................................................................................................... 118 3
طرح هاي مصوب عمراني نهادهاي توسعه شهري در محله لرآباد ......................................................................... 118 
طرح هاي مصوب عمراني شهرداري در محله گل تپه: .......................................................................................... 118 
طرح هاي مصوب عمراني در محدوده عمروآباد ................................................................................................... 118 
طرح هاي مصوب عمراني شهرداري در محدوده امام زاده علي .............................................................................. 119 
طرح هاي مصوب عمراني شهرداري در محله ده شريفا .......................................................................................... 119 
-3- تعيين پروژه هاي پيشنهادي........................................................................................................................................ 120 3
1-3- - پروژه هاي موضوعي ....................................................................................................................................... 120 3
پروژه موضوعي پيشنهادي اقتصادي براي توانمندسازي جامعه محلي ........................................................... 120 
اهميت تأسيس و تقويت صندوق هاي توسعه محلي ........................................................................................ 121 
2-3- - پروژه هاي موضعي ......................................................................................................................................... 123 3
پروژه هاي پيشنهادي بهبود و ارتقاي زيرساخت ها و خدمات شهري در محله لرآباد/ جوادالائمه ............................. 123 
پروژه هاي پيشنهادي بهبود و ارتقاء زيرساخت ها و خدمات شهري در محله گل تپه ............................................... 126 
پروژه هاي پيشنهادي بهبود و ارتقاء زيرساخت ها و خدمات شهري در محله ي عمروآباد ........................................ 130 
پروژه هاي پيشنهادي بهبود و ارتقاي زيرساخت ها و خدمات شهري در محله امام زاده علي .................................... 132 
پروژه هاي پيشنهادي بهبود و ارتقاي زيرساخت ها و خدمات شهري در محله ده شريفا ........................................... 136 
جمع بندي .............................................................................................................................................................. 1


توانمندسازی


سکونتگاه های غیررسمی


ورامین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

سورس نرم افزار مدیریت مراکز فروش و تعمیرات موبایل

تحقیق درباره معرفي رشته و شغل پرستاري -13 صفحه word

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

دانلود تحقیق در مورد5نکته در مورد سلامت چشم

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

تحقیق آماده در مورد طواف کعبه از طبقه اول مسجدالحرام

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

تحقیق در مورد فقر

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره خلاقیت و نوآوری در زندگی کاری

دانلود آموزش حذف frp سامسونگ G930s با اندروید 7.0 از طریق فعال کردن ADB با لینک مستقیم(باکس z3x)

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

تحقیق آماده در مورد سوگند در قرآن

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

دانلود تحقیق آسیب هاي مينيسيک زانو

پاورپوینت درباره تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی

پاورپوینت آشنایی با طراحی معماری مقبره شيخ محمود شبستري

دانلود آموزش حذف frp سامسونگ G928I با اندروید 7.0 از طریق فعال کردن ADB با لینک مستقیم(باکس z3x)

کتاب فیزیک عمومی دیباگران - جلد سوم - موج و حرارت - چاپ قدیم - گنجینه تست طراحان کنکور

مقاله: اخلاق و عرفان اسلامي

خلاصه درس سیستم عامل

پاورپوینت درباره تعیین قیمت محصول

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 درآمد عملياتي

پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا