دانلود رایگان

مقاله بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مدي - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود رایگان مقاله بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مدي فرمت : WORD تعداد صفحه :144

چكيده تحقيق:
بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك، الكتروتكنيك) با نيازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة مياني شامل مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر مي باشد كه هدف اصلي آن تعيين ميزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نياز مديران صنايع در بازار بوده است.
در اين پژوهش از آمار توصيفي همچون ميانگين، انحراف استاندارد، و درصد و همچنين از آمار استنباطي همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئي به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنين جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.
به طور كلي، نتايج بدست آمده حاصل از اين پژوهش به شرح زير مي باشد:
- دانش فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.


فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه
2
بيان مسئله
5
اهميت و ضرورت پژوهش
6
اهداف تحقيق
7
سؤالات تحقيق
8
تعاريف عملياتي واژه ها
11
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق

مقدمه
13
مفهوم رشد و توسعة اقتصادي
14
عوامل توسعه اقتصادي
15
نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي
15
آموزش
18
تعريف آموزش و پرورش
20
مفهوم برنامه ريزي آموزشي
23
جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي
24
نيازسنجي آموزشي
27
مفهوم نياز
29
منابع نيازهاي آموزشي
30
انواع نيازسنجي
32
كار
34
عرضة نيروي كار
37
بازار كار
38
نياز بازار كار
39
مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار
44
ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار
48
تعاريف آموزش فني و حرفه اي
49
رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي
51
نارسائي هاومسائل آموزش فني وحرفه اي در ارتباط با بازار كار
57
آموزش فني و حرفه اي در ايران
59
سير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايران

59

تحولات گذشته تحليل مشكلات و چشم انداز آينده آموزش فني و حرفه اي در برنامه سوم توسعه…
مشكلات و تنگناها
نقاط ضعف مشكلات تنگناها
چالشهاي آينده بخش فني و حرفه اي
سياست هاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي
سياست هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي
راهكارهاي اجرايي

63
64
65
68
69
70
72
تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چيست؟
78
مشخصه هاي تكنولوژي ارتباطات
81
ويژگيهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
89
دلايل استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
82
تكنولوژي اطلاعات وارتباطات چه تغييري درآموزش ايجادمي كند
82
روش هاي اجرايي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
چه تغييراتي براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهاي آكادميك لازم است
83

84
پيشينة پژوهش
85
فصل سوم: روش اجراي تحقيق

مقدمه
93
جامعة آماري
94
نمونة آماري
95
روش تحقيق
96
ابزار جمع آوري اطلاعات
96
اعتبار و پايائي پرسشنامه
97
روش تجزيه و تحليل داده ها
99
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده
101
آزمون مربوط به سؤال اول تحقيق
102
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقيق
104
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقيق
106
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقيق
108
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقيق
110
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقيق
111
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقيق
112
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
115
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقيق
116
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقيق
120
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقيق
122
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقيق
123
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقيق
124
محدوديتها و تنگناهاي پژوهش
126
پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي
127
منابع و مأخذ
128
- پيوستها
فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 1-2: عملكرد آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي 74-1367
63
جدول 4-1: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول
103
جدول 4-2: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول
103
جدول 4-3: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول
103
جدول 4-4: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم
105
جدول 4-5: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم
105
جدول 4-6: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم
105
جدول 4-7: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم
107
جدول 4-8: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم
107
جدول 4-9: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم
107
جدول 4-10: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم
109
جدول 4-11: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم
109
جدول 4-12: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم
109
جدول 4-13: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم
110
جدول 4-14: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم
111
جدول 4-15: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم
112
جدول 4-16: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم
112
جدول 4-17: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم
113
جدول 4-18: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم
114
جدول 4-19: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم
114

فصل اول
كليات تحقيق


مقدمه
تاريخ رشد و توسعه اقتصادي، با هماهنگي و تركيب دانش فني و به كارگيري منابع و نيز وابستگي روزافزون به كاربرد تكنولوژي همراه بوده است.
استفاده از تكنولوژي و دانش فني در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زيادي بستگي به جديت و مهارتهاي خلاق منابع انساني و عوامل فرهنگي و اجتماعي داشته است. (سبحان الهي، مديريت و توسعه)
عملكرد يك سازمان وقتي مي تواند مطلوب و مناسب باشد كه نيروهايي ذيصلاح و با كيفيت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترين شغل استفاده كند.
در واقع نيروي پيش برندة ماشين و تكنولوژي انسانها هستند. امروزه براي ادامة حيات در بازار رقابت فقط استفاده از تكنولوژي و دانش فني كافي نيست، چرا كه سرعت رشد به اندازه اي است كه فرصت يادگيري را بسيار كوتاهتر و درنتيجه، استفادة به موقع و به روز از تكنولوژي را براي رقابت پيچيده تر كرده است. لذا توليد دانش فني و تكنولوژي براي رقابت، از عوامل اساسي براي ادامة حيات هر سازمان، شركت و جامعه محسوب مي شود.
اين كار فقط با منابع انساني مستعد و با كيفيت و در اختيار داشتن ابزار مناسب و لازم عملي است. لذا ثروت اساسي يك سازمان، نيروي انساني با دانش و مهارت (يعني سرمايه هاي فكري) آن سازمان است.
علي رغم نقش كليدي آموزش فني و حرفه اي در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور كه مورد اذعان و حتي تاكيد اغلب سياستمداران و صاحبنظران است. اين آموزش هاي پرهزينه از لحاظ پاسخ گوئي به انتظارات جامعه و سؤال اصلي نظام آموزشي (= چه آموزشي با چه كيفيتي و به چه ميزان؟?) در موقعيت قابل دفاع قرار ندارد. زيرا هرساله خسارت هاي بسيار زيادي از اين بابت به كشور وارد مي آيد ولي اين روند رو به رشد تداوم دارد، كه اين وضعيت ريشه در نگرش نادرست به آموزش فني و حرفه اي دارد. علت بروز معضل آموزش فني و حرفه اي اين است كه به هر صورت، تعاملي بودن اين آموزش ها به دست فراموشي سپرده شده است. مجريان آموزش فني و حرفه اي، آن را پديده اي صرفاً آموزشي مي بينند. تصميمات آموزشي تنها توسط مقامات آموزشي و اغلب بدون اطلاع كافي از نيازهاي شغلي و نظر طرف هاي ذينفع اتخاذ مي شود. (ملكي، 1381، صفحة 186)
آموزش به حكم انجام تكليف، عادت، امكانات موجود و يا روحيه توسعه طلبي تحقق مي يابد و بر همين اساس نيز به سؤالات اصلي نظام آموزش فني و حرفه اي پاسخ داده مي شود. اما آموزش فني و حرفه اي داراي دو وجه توأمان آموزشي و شغلي است كه ميان آنها به صورت بالقوه تعامل برقرار است. لذا مزيت قابليت استفاده از اطلاعات بازخوردي و مكانيسم خوداصلاحي مي تواند در عمل وجود داشته باشد. در آموزش فني و حرفه اي نظامند زمينه مشاركت در تصميم گيري و انجام هزينه فراهم است.
رشته هاي آموزشي، مواد آموزشي، تعداد آموزش گيرنده، محل اشتغال و … از نتيجه تعامل و عوامل طرف هاي آموزشي (دستگاهاي مجري آموزش) و طرف هاي شغلي (دستگاههاي بهره بردار از محصول آموزش، كارآموزان، اوليا، كارفرمايان و …) تعيين مي شود.
لذا نواقص و اشكالات آموزش به تدريج در طول زمان رفع مي شود و ناهماهنگي دانش و توانمنديهاي آموزش ديدگان فني و حرفه اي از لحاظ كمي و كيفي و از نظر مكاني يا زماني با خواسته متقاضيان كم تر رخ خواهد داد. به اين دلايل تعاملي ديدن آموزش فني و حرفه اي و فراهم كردن امكان تحقق هرچه بيشتر آن، اساسي ترين قدم براي اصلاح اين آموزش ها خواهد بود.


مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه بیوشیمی دکتر اکبر جعفر نژاد (گروه آموزشی دکتر خلیلی)

كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

خلاصه جامع ایمنولوژی پزشکی ابوالعباس

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تحقیق آماده در مورد راهکارهاي ايجاد آرامش در زندگي فردي و اجتماعي

رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های زندگی با تأکید بر مهارت‌‌های پیش از ازدواج و سازگاری زناشویی فرزندان شاهد، جانباز و آزاده‌ی استان

تاریخچه بیماری هلندی

پروژه بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت. doc

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

دانلود ریکاوری twrp گوشی HTC ONE M7_U اندروید 5 با لینک مستقیم

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

دانلود فایل فلش فارسی گوشی Samsung Galaxy S6 Edge Plus اندروید 6.0.1 با مشخصه G928CXXU2BPE8_OJV2BPE8 با لینک مستقیم

پیدایش عکاسی در جهان

نمونه فرم خام قرارداد مدیریت پیمان

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

دانلود گزارش تخصصی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

دانلود پروژه تحقيق كارگاه اصول اندازه‌گيري كاهش آلودگي زيست محيطي با كاربرد الكل در سوخت خودرو (word)

نمونه فرم خام قرارداد خرید خدمات فنی و مهندسی

پروژه رشته حقوق در باره ی عقد وقف. doc

دانلود تحقیق آسیب هاي مينيسيک زانو

جزوه آموزش ترمودینامیک شیمیایی

پاورپوینت درباره تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی

بروشور حجاب

تحقیق درباره رویدادهای مهم هنری قرن بیستم

تحقیق آماده در مورد واکاوی برخی از الگوهای قرآنی در رفتار و سیره امام خمینی ره