دانلود رایگان

گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات

دانلود رایگان گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات 190 صفحه
قابل ویرایش
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات
مقدمه.........................................................................................................................................................14
تعریف شیر.................................................................................................................................................14
اهمیت لبنیات از نظر تغذیه- کشاورزی و اقتصادی.........................................................................15
میزان تولید شیر در ایران و جهان........................................................................................................17
تاریخچه صنعت شیر در ایران...............................................................................................................18
تاریخچه صنعت شیر در جهان............................................................................................................20
فصل دوم
ترکیبات شیر
ترکیبات شیر............................................................................................................................................23
آب..............................................................................................................................................................24
ماده خشک و ماده خشک بدون چربی...............................................................................................24
قند............................................................................................................. ................................................24
چربی....................................................................................................................................................... 25
مواد پروتئینی..........................................................................................................................................25
ویتامین ها................................................................................................................................................26
آنزیم ها....................................................................................................................................................27
مواد معدنی..............................................................................................................................................27
اثر حرارتهای سالم سازی بر روی ترکیبات شیر..............................................................................27
چربی........................................................................................................................................................27
پروتئین ها...............................................................................................................................................28
آنزیم ها....................................................................................................................................................28
لاکتوز......................................................................................................................................................28
ویتامین ها...............................................................................................................................................29
مواد معدنی.............................................................................................................................................29
ترکیبات ضد میکروبی شیر.................................................................................................................29
خواص شیر ..........................................................................................................................................30
خواص ظاهری.......................................................................................................................................30
رنگ........................................................................................................................................................30
بو.............................................................................................................................................................31
طعم شیر ..............................................................................................................................................31
خواص فیزیکی.....................................................................................................................................31
دانسیته.................................................................................................................................................31
نقطه انجماد.........................................................................................................................................32
ویسکوزیته...........................................................................................................................................32
خواص شیمیایی..................................................................................................................................33
اسیدیته................................................................................................................................................33
  1. PH......................................................................................................................................................33
فصل سوم
نقش شیر در تغذیه انسان
نقش فرآورده های شیر در تغذیه انسان........................................................................................35
فرآورده های کشت داده شده و تخمیری شیر.............................................................................35
فصل چهارم
میکروبیولوژی شیر و اثرات دما بر آنها
اهمیت میکروب شناسی شیر............................................................................................................38
انواع باکتری های موجود در شیر......................................................................................................38
باکتری های لاکتیک (Lactic Acil Bacteria) .................................................................. 39
باکتری های پروتئولیتیک...................................................................................................................40
باکتری های لیپولیتیک......................................................................................................................40
باکتری­های روده ای............................................................................................................................41
باکتری های سرما گرا..........................................................................................................................41
خانواده میکرو کوکاسه.........................................................................................................................42
باکتری­های بوتیریک...........................................................................................................................42
قارچ ها...................................................................................................................................................43
کپک ها..................................................................................................................................................43
مخمرها..................................................................................................................................................44
باکتریوفاژها............................................................................................................................................44
تأثیر سرما بر میکروبهای شیر ..........................................................................................................45
تأثیر گرما بر میکروبهای شیر.............................................................................................................45
فصل پنجم
معرفی کارخانه وارنا
بخش مدیریت...................................................................................................................................... 48
واحد تولید..............................................................................................................................................49
تاریخچه کارخانه وارنا...........................................................................................................................50
اهداف سازمان شرکت وارنا..................................................................................................................51
بخش­های مختلف کارخانه وارنا..........................................................................................................52
آزمایشگاه ها...........................................................................................................................................52
سردخانه..................................................................................................................................................52
انبارها........................................................................................................................................................53
آب کارخانه..............................................................................................................................................53
شکل مصرفی آب کارخانه ....................................................................................................................54
تهيه بخار يا Steam .......................................................................................................................... 55
ليست دستگاهها و نحوه کار آن........................................................................................................ 55
منبع ذخيره آب.................................................................................................................................... 55
ديگ شوفاژ..............................................................................................................................................55
ديگ بخار.................................................................................................................................................55
دستگاه کمپرسور توليد هوا..................................................................................................................56
چيلر Chiller........................................................................................................................................56
تانک ذخيره شير خام........................................................................................................................... 57
سپراتور................................................... ..................................................................................................58
هموژنايزر..................................................................................................................................................59
دستگاه هاي بسته بندي......................................................................................................................60
فصل ششم
سیستم­های HACCP در صنعت شیر و لبنیات
اجراي سيستم HACCP....................................................................................................................62
اصول هفتگانه براي ارتقاء سيستم توليد شير...................................................................................62
نقاط بحراني65
فصل هفتم
شیردوشی، حمل به کارخانه، دریافت کارخانه
فیزیولوژی تولید و ترشح شیر............................................................................................................67
شیردوشی و اهمیت آن.....................................................................................................................68
خنک کردن شیر پس از دوشش........................................................................................................69
تجهیزات خنک کننده شیر در دامداری ها......................................................................................70
هوا دادن شیر.........................................................................................................................................70
نگهداری شیر در محل تولید...............................................................................................................71
جمع آوری و حمل شیر به کارخانه....................................................................................................71
مراحل مربوط به حمل شیر از دامداری تا کارخانه.........................................................................72
تانکر حمل کننده شیر.........................................................................................................................72
ایستگاه جمع آوری..............................................................................................................................72
حمل شیر به کارخانه...........................................................................................................................72
دریافت شیر...........................................................................................................................................73
تحویل شیر به کارخانه.........................................................................................................................73
دریافت شیر به وسیله بیدون.............................................................................................................73
آزمایشگاه دریافت................................................................................................................................74
آزمایشات ارگانولپتیکی........................................................................................................................74
آزمایشات فیزیکو شیمیایی..................................................................................................................74
تخلیه شیر..............................................................................................................................................75
تانک های ذخیره شیر خام...................................................................................................................76
زمان نگهداری شیر در مخازن..........................................................................................................76
خط پاستوريزاسيون شير در کارخانه وارنا........................................................................................77
کنترل نقاط بحراني خط توليد شير پاستوريزه................................................................................78
شستشوی تانکرهای حمل کننده شیر...............................................................................................79
برخورد کارخانه با شیرهای معیوب....................................................................................................79
فصل هشتم
نمونه برداری و آزمایشات شیر
آزمون انجام شده بر روی شير و محصولات آن..............................................................................83
نمونه برداری از ظروف مختلف شیر.................................................................................................83
نمونه برداری از شبکه..........................................................................................................................83
نمونه برداری از داخل دیگ...............................................................................................................84
نمونه برداری از تانک دارای همزن خودکار....................................................................................84
برداشت نمونه به منظور آزمایش........................................................................................................84
آزمایش شیر..........................................................................................................................................85
آزمایش ظاهری....................................................................................................................................85
تعیین اسیدیته یا درجه ترشی شیر..................................................................................................85
آزمایش با کاغذ اندیکاتور PH .........................................................................................................85
کاغذ تورنسل........................................................................................................................................85
کاغذ اندیکاتور......................................................................................................................................85
آزمایش جوش..................................................................................................................................... 85
آزمایش الکل.........................................................................................................................................86
آزمایش آلیزاررول.................................................................................................................................86
آزمايشات فيزيكي و شیمیایی............................................................................................................87
اندازه گیری وزن مخصوص شیر.........................................................................................................87
استفاده از پيكنومتر Pyknometer ..............................................................................................88
استفاده از ترازوي وستفال (Westphal Balance) .................................................................89
روش دانسيتو لاكتومتر.......................................................................................................................90
استفاده از هيدرومتر Hydrometer..............................................................................................90
غلظت سنج بريكس Brix Scale..................................................................................................90
اندازه گیری اسیدیته شیر................................................................................................................. 91
روش ترنر...............................................................................................................................................91
اندازه گیری چربی شیر......................................................................................................................91
اندازه گیری پروتئین شیر...................................................................................................................92
آزمایش آنتی بیوتیک شیر.................................................................................................................92
آزمایش ماست بندی..........................................................................................................................93
آزمایش تست بویایی...........................................................................................................................93
آزمایش تست الکل............................................................................................................................93
آزمایش تست الکل.............................................................................................................................93
آزمایشهای میکروبی...........................................................................................................................93
کشت کلی فرم....................................................................................................................................94
اشیرشیا...............................................................................................................................................94
کپک و مخمر......................................................................................................................................95
کشت سرمادوست...............................................................................................................................95
استافیلوکوکوس اورئوس طلائی.......................................................................................................95
فصل نهم
روشهای سالم سازی شیر
روشهای نگهداری شیر....................................................................................................................97
روش بیولوژیکی................................................................................................................................97
روش شیمیایی.................................................................................................................................97
روش فیزیکی....................................................................................................................................97
حذف شدید یا نسبی آب شیر........................................................................................................97
مقدمه بر سالم سازی شیر در کارخانجات لبنیات......................................................................97
ترمیزاسیون.......................................................................................................................................98
پاستوریزاسیون..................................................................................................................................99
روش های پاستوریزاسیون..............................................................................................................99
پاستوریزاسیون کند یا (LTLT) ................................................................................................. 99
پاستوریزاسیون تند یا (HTST) ............................................................................................. 100
پاستوریزاسیون به روش FLASH.............................................................................................102
استریلیزاسیون................................................................................................................................102
استرالیزاسیون در محیط بسته.....................................................................................................103
استریلیزاسیون غیر مداوم در اتو کلاو........................................................................................103
استریلیزاسیون مداوم در اتو کلاو.................................................................................................104
استریلیزاسیون با روش مداوم یا UHT.....................................................................................104
روش حرارت دادن مستقیم.........................................................................................................105
الف- تزریق بخار به داخل شیر....................................................................................................105
ب- تزریق شیر به داخل بخار......................................................................................................106
روش حرارت دادن غیر مستقیم..................................................................................................107
روش مالشی یا اصطکاکی............................................................................................................108
علل آلودگی ثانویه در صنایع شیر...............................................................................................108
فصل دهم
فرآورده های شیر
فرآورده های شیر..........................................................................................................................111
ماست..............................................................................................................................................111
کشک...............................................................................................................................................111
کفیر.................................................................................................................................................111
کومیس............................................................................................................................................112
کره....................................................................................................................................................112
دوغ سنتی......................................................................................................................................113
شیر تبخیر شده..............................................................................................................................113
شیر کندانسه شیرین....................................................................................................................114
شیر خشک کامل..........................................................................................................................114
شیر تقلیدی..................................................................................................................................114
شیر خشک فوری..........................................................................................................................114
شیر خشک فوری..........................................................................................................................114
بستنی..............................................................................................................................................115
اجزای تشکیل دهنده بستنی.......................................................................................................116
خامه................................................................................................................................................116
خامه قهوه (Coffee Cream) ............................................................................................ 116
خامه ترش (Cultured Cream) ....................................................................................... 116
خامه قنادی (Whipping Cream) ................................................................................... 117
خامه منجمد شده (Frizzed Cream) ...............................................................................117
پنیر..................................................................................................................................................117
فصل یازدهم
فرآورده­های حاصل از شیر در کارخانه وارنا
شیر پاستوریزه یک لیتری...........................................................................................................120
شیر استریل هایسا........................................................................................................................121
شیر استریل پری پک...................................................................................................................122
شیرکاکائو......................................................................................................................................123
ماست موسیر.................................................................................................................................124
خامه صبحانه ...............................................................................................................................126
خامه قنادی...................................................................................................................................128
ماست..............................................................................................................................................130
دوغ.................................................................................................................................................132
بستنی.............................................................................................................................................134
فصل دوازدهم
آزمایشات محصول و استانداردهای آن
آزمایشات شیر................................................................................................................................145
الف- آزمون های فیزیکو شیمیایی.............................................................................................145
ب- آزمون های میکروبی............................................................................................................145
آزمایشات خامه..............................................................................................................................147
الف- آزمایشات فیزیکوشیمیایی..................................................................................................147
ب- آزمون های میکروبی...........................................................................................................147
آزمایشات شیر کاکائو.................................................................................................................147
الف- آزمایشات فیزیکو شیمیایی..............................................................................................147
ب- آزمون های میکروبی...........................................................................................................148
آزمایشات ماست..........................................................................................................................148
الف- آزمون های فیزیکی و شیمیایی.......................................................................................148
ب- آزمون های میکروبی..........................................................................................................148
آزمایشات ماست و موسیر..........................................................................................................149
الف- آزمون های فیزیکی و شیمیایی......................................................................................149
ب- آزمون های میکروبی..........................................................................................................150
شرح آزمون میکروبی دوغ........................................................................................................150
شرح آزمون میکروبی بستنی...................................................................................................151
آزمایشات فیزیکی و شیمیایی روی شیر و انواع لبنیات......................................................153
آزمایشات ظروف بسته بندی....................................................................................................168
آزمایشات آب............................................................................................................................168
تعیین PH................................................................................................................................168
اندازه گیری سختی...................................................................................................................168
الف- سختی موقت آب.............................................................................................................168
ب- سختی دایمی آب..............................................................................................................169
اندازه گیری قلیایت آب............................................................................................................169
کنترل میکروبی هوایی سالن ها..............................................................................................169
تقلب در شیر............................................................................................................................170
فصل سیزدهم
بسته بندی و مواد بسته بندی
بسته بندی و مواد بسته بندی................................................................................................173
بسته بندی از نقطه نظر محصول.............................................................................................173
الف- جنبه های شیمیایی........................................................................................................173
ب- جنبه های میکروبی...........................................................................................................173
ج- جنبه های مکانیکی و فیزیکی...........................................................................................174
بسته بندی از نقطه نظر شرایط محیطی...............................................................................174
مواد بسته بندی.........................................................................................................................174
بسته بندی شیشه ای...............................................................................................................174
بسته بندی پلاستیک...............................................................................................................175
مزیت های بسته بندی پلاستیکی...........................................................................................175
معایب بسته بندی پلاستیک....................................................................................................176
بسته بندی کارتن.......................................................................................................................176
انواع دستگاه های بسته بندی.................................................................................................177
بسته بندی بطری (شیشه ای و پلاستیکی) ........................................................................ 177
بسته بندی پاکتی (تتراپک) .................................................................................................. 177
بسته بندی لیوانی.......................................................................................................................178
فرم سیل (Form Seal) ...................................................................................................... 178
بسته بندی کیسه ای..................................................................................................................178
بسته بندی بن هیل و SIG....................................................................................................179
نحوه بسته بندي........................................................................................................................180
فصل چهاردهم
شستشو و کنترل بهداشت در کارخانه
ضد عفونی در صنعت شیر........................................................................................................183
مراحل شستشو و نظافت...........................................................................................................183
بازيافت باقي مانده توليد............................................................................................................184
شستشوي اوليه با آب................................................................................................................184
شستشو با مواد پاک کننده.......................................................................................................185
غلظت مواد پاک کننده..............................................................................................................185
درجه حرارت ماده پاک کننده.................................................................................................186
زمان پاک کنندگي......................................................................................................................186
آبکشي با آب تميز.......................................................................................................................186
شستشوي درجا (CIP) ............................................................................................................187
ضدعفوني.......................................................................................................................................187
سيستم تصفيه آب و فاضلاب کارخانه وارنا............................................................................188
کيفيت پساب................................................................................................................................189
بحث و نتیجه گیری................................................................................................................191
منابع............................................................................................................................................192


گزارش کارآموزی


کارآموزی


گزارش کاربینی


کاربینی


گزارشکار


گزارش کارورزی


‌کارخانه شیر


لبنیات


گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلودگزارش کامل کارآموزی رشته صنایع غذایی کارخانه شیر و ...

دانلودگزارش کامل کارآموزی رشته صنایع غذایی کارخانه شیر و لبنیات چوپان در ۷۲ صفحه در ...

گزارش کارآموزی کارخانه شیر کارخانه شیر و لبنیات چوپان ...

گزارش کارآموزی در کارخانه شیر کارخانه شیر و لبنیات گزارش کارورزی در کارخانه شیر ...

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات |کارآموزی کارخانه شیر ...

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات موضوع کار آموزی : کارخانه شیر و لبنیات پویا

گزارش کار آموزی کارخانه ی لبنیات

گزارش کار اموزی کارخانه ی لبنیات بهاران شیر زاگرس ... دانلود گزارش کارآموزی, شیر و ...

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات دانلود رایگان گزارش کارآموزی کارخانه شیر ...

گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات شیر بطور کلی، عبارت است از تراوشهای غدد ...

گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات چوپان | نیکوآرت!

دسته: فنی و مهندسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 برای خرید کلیک ...

سیما فایل - گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات

این کارخانه دارای چندین محصول میباشد که همه ی این محصولات دارای خط تولید متفاوت میباشد.

دانلود رایگان گزارش کاراموزی کارخانه لبنی

دانلود رایگان گزارش کاراموزی کارخانه ... کارآموزی+شرکت لبنیات پاک ... شیر و فرآورده ...

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع کارخانه لبنیات

طرح تولید شیر وماست وتاسیس کارخانه لبنیات مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و ...

گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات شیر بطور کلی، عبارت است از تراوشهای غدد ...

خرید و دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه شیر و لبنیات چوپان ...

مقالات مرتبط دیگر در این زمینه. دریافت فایل گزارش کارآموزی مهندسی شیمی شرح فرایند ...

گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات چوپان | کانال مقاله!

دسته: فنی و مهندسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 کلیک برای خرید ...

دانلود رایگان گزارش کاراموزی کارخانه لبنی

دانلود رایگان گزارش کاراموزی کارخانه ... کارآموزی+شرکت لبنیات پاک ... شیر و فرآورده ...

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع کارخانه لبنیات

طرح تولید شیر وماست وتاسیس کارخانه لبنیات مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و ...

گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات - جستجو - وسریا

گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتها و ...

گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات و آبمیوه

طرح تولید شیر وماست وتاسیس کارخانه لبنیات مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و ...

گزارش کارآموزی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک پی

گزارش کارآموزی شرکت لبنیات پاستوریزه ... فهرست و منابع; خلاصه ... خلاصه گزارش کارآموزی ...

گزارش کارآموزی شرکت لبنیات پاستوریزه

... کار کارآموزی لبنیات گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات ... پاک شیر و لبنیات ...

نمونه گزارش کارآموزی صنایع شیر و لبنیات

طرح تولید شیر وماست وتاسیس کارخانه لبنیات مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و ...

گزارش کارآموزی شرکت لبنیات پاستوریزه

... کار کارآموزی لبنیات گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات ... پاک شیر و لبنیات ...

گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات چوپان | شبکه مقاله

عنوان کامل: گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات چوپان. دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

نمونه گزارش کارآموزی صنایع شیر و لبنیات

طرح تولید شیر وماست وتاسیس کارخانه لبنیات مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و ...

گزارش کارآموزی در کارخانه شیر و لبنیات چوپان - جستجو - وسریا

گزارش کارآموزی در کارخانه شیر و لبنیات چوپان از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار ...

دانلود پروژه ی دانشجویی - گزارش کارآموزی کارخانه چوپان ...

موضوع : گزارش کارآموزی کارخانه چوپان (شیر و لبنیات) فرمت فایل: word (قابل ویرایش) مقدمه:

گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات

طرح تولید شیر وماست وتاسیس کارخانه لبنیات مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و ...

گزارش کارآموزی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک پی

گزارش کارآموزی شرکت لبنیات پاستوریزه ... فهرست و منابع; خلاصه ... خلاصه گزارش کارآموزی ...

گزارش کاراموزی کارخانه لبنیات پگاه

طرح تولید شیر وماست وتاسیس کارخانه لبنیات مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و ...

گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات و آبمیوه

طرح تولید شیر وماست وتاسیس کارخانه لبنیات مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و ...

گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات پگاه تهران

طرح تولید شیر وماست وتاسیس کارخانه لبنیات مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و ...

كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

مقاله: اخلاق و عرفان اسلامي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 درآمد عملياتي

پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو

تحقیق درباره شیمی سبز و کاربرد آن

راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی-براساس کتاب محمود علیمحمدی و حسن خلیلی-پیام نور

تحقیق در مورد ناهنجاری های رفتاری کودکان

دانلود کتاب مهارت های هفت گانه ICDL بصورت PDF (کامل ترین مجموعه)

برنامه ریزی کالبدی

عقاب

فایل فلش مارشال Marshal ME-711 MT6582 با مین برد MZ706-D3_V2

پاورپوینت درمورد انرژی وانتقال آن

آموزش رفع مشکل DRK گوشی سامسونگ SM-G925I android 6.0.1

تحقیق در مورد مدد کاری word

دانلود تحقیق پيغمبر اسلام يا برانگيخته شدن آن حضرت به مقام عالى نبوت و خا

رام پیر گاردین F761S-MAINBOARD-V2.0.0

دانلود فایل فلش فارسی تست شده گوشی چینی I9082 MT6572 مخصوص فلشتولز (رام Download firmware I9082 MT6572)